Technion International – Undergraduate

Tuition Fees

Undergraduate students that are coming to the international school are enrolled as students at the Technion – Israel Institute of Technology

 Tuition Fees for an academic year that was set by Technion International is 15,000$ plus students fees

For other information plese enter Technion International site:  /http://int.technion.ac.il

All students needs to fill four forms:

 • tuition & other fees declaration
 • Promissory note
 • Authorization to d

הלוואות קרן מלווה

הטכניון מסייע לסטודנטים המתקשים במימון שכר לימוד ו/או שכר דירה, באמצעות מתן הלוואות.

ההלוואות מבוצעות ע”י קרן מלווה של הטכניון, והן ניתנות בתנאים נוחים.

ניתן לקבל הלוואה בגובה עד 18,000 ש”ח לשנה.

ההחזר מתחיל להתבצע לאחר שנה מיום קבלת ההלוואה, בחלוקה לתשלומים חודשיים נוחים, עד 24 תשלומים. ההלוואה צמודה למדד, ללא ריבית.

 סטודנטים לתואר ראשון, יש להגיש את הבקשה להלוואה ללשכת דיקן הסטודנטים.

מידע נוסף בנושא מופיע באתר לשכת דיקן הסטודנטים :
הלוואות – http://aid.web.technion.ac.il/loans/

סטודנטים לתארים מתקדמים, יש להכנס באתר זה לידיעון תארים מתקדמים – “הלוואות לתארים מתקדמים” או לקישור הבא: http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and_housing/Loans/Loans.asp

שעות קבלת קהל בקרן מלווה:
ימים א-ה בשעות 11:00-13:00
בניין אולמן, חדר 412
טלפון: 04-8292756
פקס: 04-8293855

תדפיסי שכ”ל – תואר שלישי

תדפיסי שכר לימוד – תואר שלישי

תדפיסי שכ”ל – תואר שני

תדפיסי שכר לימוד – תואר שני

תדפיסי שכ”ל – הסמכה

תדפיסי שכר לימוד הסמכה

פרק ד’: הפסקה או חופשת לימודים

1. סטודנט שביקש חופשה/הפסקה מרצון תוך 14 יום מתחילת הסמסטר, או דחיית התחלת לימודים/ביטול קבלה עד לתחילת הסמסטר, ובקשתו אושרה עד למועד הנדרש, לא ישלם שכר לימוד לאותו הסמסטר.

סטודנט ותיק שלימודיו הופסקו ע”י ביה”ס לתארים מתקדמים במהלך הסמסטר לא ישלם שכר לימוד לאותו הסמסטר. סטודנט חדש שלא הודיע על ביטול מועמדותו עד תחילת הסמסטר,יחוייב בשכר לימוד כמפורט בסעיף 2.

2. סטודנט המבקש חופשה/הפסקה מרצון/דחיית התחלת לימודים/ביטול קבלה לאחר המועדים המפורטים בסעיף 1 לעיל יחויב בתשלום שכר לימוד לפי המפתח הבא:

א. חיוב בשליש שכר לימוד לאותו סמסטר – אם הבקשה הוגשה עד 15 בנובמבר (15 באפריל לסמסטר ב’).

ב. חיוב בשני שליש שכר לימוד לאותו סמסטר – אם הבקשה
הוגשה עד 31 בדצמבר (31 במאי לסמסטר ב’).

ג. חיוב בשכר לימוד מלא לסמסטר – אם הבקשה הוגשה לאחר התאריכים לעיל.

החייבים לפי סעיפים ב,ג, חייבים גם הוצאות נלוות

יום תחילת סמסטר חורף תשע”ו 18.10.2015

יום תחילת סמסטר אביב תשע”ו 13.03.2016

פרק ג’: סטודנטים הלומדים ע”ח מוסדות שונים

1. עובדי טכניון
זכאים לפטור משכר לימוד לפי אחוז המשרה. לפטור זכאים רק עובדים קבועים,לפי אישור אגף משאבי אנוש בטכניון.

2. בני משפחות עובדי הטכניון
זכאים לפטור משכר לימוד יחסית לאחוז משרת העובד. לפטור זכאים רק עובדים קבועים, לפי אישור אגף משאבי אנוש בטכניון.

3. סטודנטים המקבלים מלגה
המלגה מזכה במלגת שכר לימוד מלאה או חלקית לפי סוג המלגה, ומספר חודשי המלגה. המלגה מכסה גם את אגרת השמירה לפי אותו חישוב.בתקופה שבה אין מלגה, תחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם לנהלים.

4. בני משפחות של עובדי מוסדות להשכלה גבוהה אחרים
זכאים לפטור משכ”ל יחסית לאחוז המשרה של העובד, לפי אישור מאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה.

5. מקומות עבודה
סטודנט, שמקום עבודתו מעוניין לממן את שכר הלימוד בטכניון, ידאג להעברת התחיבות המעסיק למשרדנו. מחלקת חשבונות סטודנטים תנפיק לו חשבונית, ולאחר ביצוע התשלום לא יחויב הסטודנט בתשלום שכר לימוד.

כללי

1. כל הסטודנטים הלומדים על חשבון המוסדות המפורטים להלן, חייבים למלא כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק ולשלחו אלינו. כאשר הסטודנט יזוכה במלגה מטעם מוסדות אלה, חשבונו לא יחויב בשכ”ל, אולם תחול עליו החובה לשלם את כל התוספות האחרות שהמוסד המממן לא יתחייב לכסות אותן.
סטודנט המקבל מהמוסד המממן התחיבות סמסטריאלית או שנתית, צריך למסרה למחלקת חשבונות סטודנטים עד 11.10.2015, על מנת שלא נחייב את חשבונו בתשלום הראשון לסמסטר חורף.

סטודנט שקבל התחייבות לסמסטר אביב,חייב להביאה למשרדנו עד 13.03.2016
על מנת שלא נחייב אותו בתשלום הראשון לסמסטר אביב.

2. סטודנט שהביא התחייבות המוסד המממן לסמסטר חורף בלבד, מתבקש להביא התחייבות נוספת לסמסטר אביב עם תחילת הסמסטר. בכל מקרה, התחייבות שנתית לא מכסה את סמסטר קיץ. יש להביא התחייבות נפרדת לסמסטר קיץ.

3. כל הסטודנטים חייבים במילוי כתב ההתחייבות לשכר לימוד בנוסף להתחייבות המוסד המממן.

פרק ב’: שכ”ל בשלבי גמר

לפני הגשת התזה, על הסטודנט לבדוק, שאין חוב במחלקת חשבונות סטודנטים . יש להיכנס לאתר בקישורית המצ”ב ולהזמין אישור סיום חובות.
בתום הטיפול במחלקת חשבונות סטודנטים, תישלח הודעה בדוא”ל על סגירת החשבון, שבה יצוין תאריך תוקף האישור. יש להמתין לקבלת ההודעה בדוא”ל לפני הגשת החיבור. להלן הקישורית לאתר להזמנת הבדיקה: http://techmvs.technion.ac.il:100/cics/wmn/wtgtiulm?aaepxybc

להלן כללי התשלום:

סטודנט אשר לא יסיים את התואר בתום משך ההשתלמות שנקבע לו, ישלם:

1. סטודנט לתואר שני:

5% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר, עד הגשת התזה (לסטודנט שסיים את חובות השמיעה).
25% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר, אם לא סיים את חובות השמיעה.

2. סטודנט לתואר ד”ר:

15% שכר לימוד שנתי,לכל סמסטר, עד הגשת עבודת הדוקטורט.

סטודנט אשר יסיים את התואר, לפני תום משך ההשתלמות שנקבע לו, ישלים את יתרת שכר הלימוד שעדיין לא שילם, כפי שנקבע לו, בעת בקשת אישור גמר תשלום ,במחלקת חשבונות סטודנטים.
סטודנט שהיה מלגאי במהלך התואר, אך מגיש את התזה לאחר תום המלגה, ועדיין לא הסתיים הסמסטר, ישלם יתרת שכר לימוד לאותו סמסטר, בקיזוז המלגה שאושרה לו לאותו סמסטר.

כללים לכל אוכלוסיית המסיימים

א. סטודנט שמגיש את החיבור תוך חודש מתחילת הסמסטר, ולא היה בחופשה בסמסטר הקודם, יחשב כאילו סיים את חובות הלימוד בסמסטר הקודם, ולא יידרש בשכר לימוד אם כבר שילם את שכר הלימוד המינימאלי הנדרש ממנו (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).
סטודנט שמגיש את החיבור לאחר מועד זה, או שהיה בחופשה בסמסטר הקודם, יהיה חייב בשכר לימוד לאותו סמסטר (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).
סטודנט שניצל את כל מכסת הסמסטרים שאושרה לו-חייב להגיש את החיבור עד סוף הסמסטר האחרון המאושר להשתלמותו (סוף פברואר לסמסטר חורף,סוף ספטמבר לסמסטר אביב). לא תותר גלישה של חודש נוסף, למעט אם ביקש אישור מראש ובקשתו זו אושרה. אישור הארכת משך ההשתלמות אינו כולל פטור משכר לימוד, למעט אם צוין כך במפורש.

ב. במסלול ללא-תזה, ייקבע יום סיום הלימודים כתאריך שבו יגיעו לביה”ס כל האישורים על סיום החובות של המשתלם.
מי שמגיש את כל האישורים עד 30 בנובמבר (לסמסטר חורף) או 30 באפריל (לסמסטר אביב), ולא היה בחופשה בסמסטר הקודם ,ייחשב כאילו סיים את הדרישות בסמסטר הקודם, ולא יידרש בתשלום שכר לימוד אם כבר שילם את שכר הלימוד המינימאלי הנדרש ממנו (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).
מי שמגיש את האישורים לאחר מועד זה, או שהיה בחופשה בסמסטר הקודם יהיה חייב בשכר לימוד לאותו הסמסטר (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).

ג. שכר לימוד לסטודנט שנדרש להכניס תיקונים בחיבור הגמר:

1. סטודנט אשר חיבורו אינו מתקבל כבסיס לבחינה יחויב בתשלום שכר לימוד מיום ההחלטה כי החיבור אינו מתקבל כבסיס לבחינה.

2. סטודנט הנדרש לתקן עבודתו לאחר הבחינה ישלם שכר לימוד לפי המפתח הבא:

א. אם התיקונים בוצעו בהתאם לנדרש תוך חודש ימים מיום הבחינה – לא יהיה חיוב בשכר הלימוד.
ב. לאחר חודש יחויב הסטודנט בתשלום שכר לימוד בגובה 5% שכר לימוד שנתי עבור כל סמסטר איחור (החודשים אוגוסט-ספטמבר לא יילקחו בחשבון במניין זה).

פרק א’: נוהלי שכר לימוד

1. קביעת שכ”ל

כל סטודנט שהתקבל ללימודים בביה”ס לתארים מתקדמים בטכניון, מחויב בשכר הלימוד שנקבע לו בעת קבלתו ללימודים, לפי התנאים שהיו בתוקף בעת קבלתו.

מצ”ב קישור לטבלת הקצאת סמסטרים מידיעון בית הספר לתארים מתקדמים:
http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Tuition_table_allocated_per_semesters.docx

א. שכר לימוד לתואר מגיסטר

1. שכר הלימוד נקבע בהתאם לדרישות הלימוד שנקבעו לסטודנט עם קבלתו לביה”ס לתארים מתקדמים.
דרישות הלימוד כוללות: נקודות השלמה/קדם ונקודות מוסמכים, בניכוי נקודות זיכוי ונקודות הפחתה. (לידיעתך: התזה שקולה ל-20 נקודות מוסמכים, עבודת גמר שקולה ל-12 נקודות מוסמכים).

2. מינימום שכר הלימוד לתואר, לסטודנט ללא נקודות זיכוי הוא שכ”ל 200%.
להלן טבלת שכ”ל לפי שנת הלימוד ואחוז שכר הלימוד המחייב לפי דרישות הלימודים:

שכר לימוד תארים מתקדמים
200%
שכ"ל לתואר
250%
שכ"ל לתואר
300%
שכ"ל לתואר
שנה א'
75%
שכ"ל שנתי
100%
שכ"ל שנתי
100%
שכ"ל שנתי
שנה ב'
50%
שכ"ל שנתי
50%
שכ"ל שנתי
75%
שכ"ל שנתי
שנה ג'50%
שכ"ל שנתי
50%
שכ"ל שנתי
50%
שכ"ל שנתי
שנה ד'
25%
שכ"ל שנתי
37.5%
שכ"ל שנתי
50%
שכ"ל שנתי
שנה ה'
שכ"ל שנתי
12.5%
שכ"ל שנתי
25%
שכ"ל שנתי

* שנה = שני סמסטרים.
לדוגמא – סטודנט שהתחיל בסמסטר אביב, שנה א’ = סמסטר אביב תשע”ה + סמסטר חורף תשע”ו.

3. סטודנט אשר זוכה בנקודות, או הופחתו לו נקודות בגין לימודים קודמים, יחויב בתשלום מינימום בהתאם לדרישות הלימודים שנקבעו לו בסמסטר התחלת הלימודים.
(התשלום הכולל לתואר יכול להיות נמוך מ- 200% שכר לימוד שנתי).

4. סטודנט שהתקבל למסלול מינהל עסקים אמור לסיים את לימודיו בשנתיים, ולכן שכר הלימוד ישולם במשך שנתיים בלבד, 125% בכל שנה (סה”כ 250% לתואר). לתשומת לבך: נקודות זיכוי או הפחתה תילקחנה בחשבון לצורך קביעת שכר הלימוד אך ורק אם המלצת היחידה האקדמית תוגש לביה”ס לתארים מתקדמים תוך 3 חודשים מתחילת הסמסטר הראשון ללימודים. לכן, חשוב מאוד שתגיש/י את בקשתך מיד עם תחילת הסמסטר.
סטודנט שהתקבל לתוכנית גז ונפט אמור לסיים את לימודיו בשנתיים, ולכן שכר הלימוד ישולם במשך שנתיים בלבד, 100% בכל שנה (סה”כ 200% לתואר). לתשומת לבך: נקודות זיכוי או הפחתה תילקחנה בחשבון לצורך קביעת שכר הלימוד אך ורק אם המלצת היחידה האקדמית תוגש לביה”ס לתארים מתקדמים תוך 3 חודשים מתחילת הסמסטר הראשון ללימודים. לכן, חשוב מאוד שתגיש/י את בקשתך מיד עם תחילת הסמסטר.

5. סטודנט אשר לא יסיים את התואר בתום משך ההשתלמות שנקבע לו, ישלם:
5% משכר הלימוד השנתי לכל סמסטר עד הגשת התזה (לסטודנט שסיים את חובות השמיעה)
25% משכר הלימוד השנתי לכל סמסטר אם לא סיים את חובות השמיעה.

ב. שכר לימוד לתואר דוקטור
סטודנט לתואר ד”ר יחויב בתשלום מינימום של 200% עבור לימודיו.
שכר הלימוד משולם כלהלן:

שכר לימוד לתואר דוקטור
שנה א'
100%
שכר לימוד שנתי לכל שנה
שנים ב'- ג'
50%
שכר לימוד שנתי לכל שנה
משנה ד'
30%
שכר לימוד שנתי לכל שנה עד הגשת עבודת הד"ר

ג. מסלול ישיר לתואר דוקטור
בתקופת הלימודים לקראת התואר מגיסטר, יחולו על הסטודנט כללי שכר הלימוד הנהוגים בתואר מגיסטר, כמפורט בסעיף א’.
הסכומים ששולמו במסגרת לימודי המסטר ינוכו משכ”ל לתואר ד”ר, וספירת השנים תהיה מתחילת המסטר. סטודנט למסלול ישיר לד”ר יחויב בתשלום מינימום של 300% שכר לימוד שנתי עבור לימודיו.

שכ”ל ייגבה כדלקמן:

מסלול ישיר לתואר דוקטור
שנה א'
75%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ב'- ג'
50%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ד'- ח'
25%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנה ט' ואילך
30%
משכ"ל שנתי לכל שנה עד הגשת עבודת הד"ר

סטודנט שחויב בהשלמות לתואר מגיסטר בעת קבלתו, ישלם מעל 300% לתואר כולו, יחסית לכמות ההשלמות.

ד. מסלול מיוחד לתואר דוקטור
לימודים לתואר דוקטור מיד לאחר סיום תואר ראשון. סטודנט במסלול זה יחויב בתשלום מינימום של 300%. שכר לימוד שנתי עבור לימודיו.

שכ”ל ייגבה כדלקמן:

מסלול מיוחד לתואר דוקטור
שנים א' ב'
100%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ג'- ד'
50%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנה ה' ואילך
30%
משכ"ל שנתי לכל שנה עד הגשת עבודת הד"ר

ה. לימודים לא לתואר
בכל סמסטר ישלם הסטודנט 50% משכ”ל השנתי.

2. תשלום שכר לימוד

טפסים לשכר הלימוד

עליך לשלוח למחלקת חשבונות סטודנטים את הטפסים הבאים באמצעות הדואר:
א. כתב התחייבות לשכר לימוד – סטודנט חדש חייב לשלוח כתב התחייבות לשכ”ל חתום ע”י שני ערבים שאינם סטודנטים. הערבים יכולים להיות בני משפחה (כולל הורים). הסטודנטים החדשים קבלו את  הטופס יחד עם פריסת האחוזים לתואר.
סטודנטים אשר עדיין לא העבירו למשרדנו טופס זה חייבים לעשות זאת בהקדם. כל הסטודנטים חייבים למלא טופס זה. חובה זו חלה גם על כל הסטודנטים אשר לימודיהם ממומנים ע”י המוסדות אחרים,  וזאת לצורך הבטחת תשלום ההוצאות הנלוות שאינן ממומנות ע”י המוסד המממן, או במידה ובהמשך הלימודים, שכר הלימוד לא ימומן ע”י אותו מוסד.
כתב ההתחייבות תקף לכל שנות הלמוד עד לקבלת התואר. במידה ויחולו שינויים בפרטי הסטודנט או הערבים, יש לדווח על כך למחלקת חשבונות סטודנטים. יש למלא את כל הפרטים בטופס. משני צדדיו.

ב. כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק – שכר הלימוד ושכר הדירה ייגבו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק. הודעות התשלום יועברו אלייך בדואר אלקטרוני בלבד. מילוי כתב הרשאה לחיוב חשבון הינו חובה. ללא טופס זה אין אפשרות לשלם שכר לימוד.
סטודנטים חדשים קבלו את הטופס יחד עם פריסת האחוזים לתואר. ההרשאה הנ”ל אינה מהווה הוראת קבע, ויש בשיטת תשלום זו הזכות לבעל החשבון לבטל את ההרשאה. סטודנטים שעדיין לא העבירו למשרדנו את הטופס החתום, מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
כל הסטודנטים חייבים למלא “כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק”, גם סטודנטים שמוסד כלשהו מממן את לימודיהם, חייבים למלא טופס זה ולשלחו אלינו. ראה הסבר בסעיף הקודם (סעיף א’). כמו כן, הטכניון משתמש בפרטי החשבון, על מנת לזכות את הסטודנטים ישירות לחשבונות הבנק בכל מקרה בו יהיו זכאים להחזרי כספים – יתרות זכות, מילגות וכו’. ניתן להחליף את חשבון הבנק ע”י מילוי טופס הרשאה  חדש והחתמתו בבנק. ניתן להוריד טופס זה באתר.

קיימים בנקים / סניפים ששינו את דרך הקמת ההרשאה לחיוב חשבון בנק – באמצעות טופס פנימי של הבנק, או דרך טופס מקוון באתר האינטרנט של הבנק, ולא באמצעות הטופס המצורף שנשלח אלייך.
במקרה כזה, הינך מתבקש/ת לשלוח לנו כל מסמך אחר שיכין הבנק, או אישור אינטרנטי על הקמת הרשאה.
חשוב להקפיד שיופיעו במסמך הפרטים הבאים:

 • שם הסטודנט/ית
 • מספר תעודת זהות הסטודנט/ית
 • שם הלקוח בבנק
 • במקרים בהם הקמת ההרשאה מתבצעת באתר הבנק באינטרנט, יש להקפיד למלא במספר האסמכתא את מספר הזהות של הסטודנט/ית.
 • מספר המוסד שלנו במרכז הסליקה הינו 01273

יש לבדוק במהלך הלימודים שההרשאה לחיוב חשבון בנק תקפה, ולא בוטלה ע”י הבנק.
להלן פרטים כללים:

א. גובה שכר לימוד

100% שכר הלימוד לשנת תשע”ו במחירי המדד שפורסם בחודש יולי 2015 הוא בסך 13,781 ש”ח לסטודנט ישראלי שמשלם בעצמו, לפי הודעת המועצה להשכלה גבוהה, והועדה לתכנון ותקצוב.
שכר לימוד שלא ממומן ע”י הסטודנט (אלא ע”י מקום עבודה, מוסד ציבורי או ממשלתי), חייב בתוספת של 25%.

סטודנט זר (שאינו תושב ישראלי) ישלם תוספת של 25% על האמור לעיל- 17,226 ש”ח.
שכר הלימוד לסמסטר ישולם בשני תשלומים שווים של 50% משכר הלימוד הסמסטריאלי כל אחד בתוספת הפרשי הצמדה עד למועד התשלום.
שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן.

שכר הלימוד בטכניון הוא על בסיס סמסטריאלי.

ב. מועדי תשלום משוערים

מועדי תשלום משוערים תארים מתקדמים
תשלום ראשון לסמסטר חורף
15.11.2015
תשלום שני לסמסטר חורף
14.01.2016
תשלום ראשון לסמסטר אביב
14.04.2016
תשלום שני לסמסטר אביב
14.06.2016

שבועיים לפני כל תשלום תשלח אליך הודעת חיוב אישית לתא הדואר האלקטרוני שלך בטכניון, ובה פרוט הסכום לתשלום. במידה ולא תקבל הודעת חיוב לקראת המועדים הנזכרים כאן, הנך מתבקש להתקשר למשרדנו. כמו כן, הנך מתבקש לבדוק לאחר יום התשלום שהחיוב כובד ע”י הבנק בו מתנהל חשבונך.

ג. מענקי חיילים משוחררים
סטודנט שקיבל מענק חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכ”ל בטכניון. סטודנט המעוניין לשלם בכספי המענק את שכ”ל, יודיע לנו את גובה המענק מעודכן ליום ההודעה, ויקבל מאיתנו שובר מיוחד לתשלום.
הסטודנט ישלם את השובר בבנק והסכום יופקד בחשבון הסטודנט בטכניון, ויצבור הפרשי הצמדה. הסטודנט יתחיל בתשלומי שכ”ל כאשר המענק לא יכסה עוד את תשלומי שכ”ל השוטפים.

ד. פיגורים בתשלום
סטודנט אשר יפגר בתשלום כל שהוא, יחויב בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה של חצי אחוז לחודש לפי מספר ימי הפיגור.

ה. סטודנט שמלגת שכר הלימוד שלו הסתיימה,וחייב לשלם שכ”ל בהמשך לימודיו,מתבקש לבדוק בבנק,שההרשאה לחיוב חשבון בנק שמסר לנו עם תחילת לימודיו, עדיין בתוקף. במידה ולא-יש לחדשה.

ו. תשלומים מיוחדים
1. חנייה – תשלום שנתי עבור קניית תווית חנייה בשטח הטכניון וקנסות חניה.
2. אגרת שמירה – כל סטודנט לתואר שני ישלם אגרת שמירה בגבה יחסי לשכר הלימוד אותו הוא משלם. 100% אגרה לסמסטר בשנת תשע”ו = 155 ש”ח.
3. תעודת סטודנט-תשלום של 200 ₪, המקנה זכאות לחברות באגודת הסטודנטים. סטודנט אשר אינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים, יודיע על כך מראש ובכתב לאגודת הסטודנטים.
4. רווחה – תשלום של 100 ש”ח לסמסטר, המקנה זכאות לכניסה לבריכה, לסטודנטים בתארים מתקדמים, המקדישים זמן מלא בקמפוס חיפה.

3. תקנות כלליות

א. לימוד לתואר ראשון ושני

1. סטודנט בלימודים לתארים מתקדמים שקבל אישור ללמוד לתואר ראשון נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד בביה”ס לתארים מתקדמים עד לסיומו,ותוספת של לפחות מחצית שכר לימוד לתואר הראשון הנוסף.

2. סטודנט בלימודים לתארים מתקדמים שקבל אישור ללמוד לתואר שני נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור שני התארים.

3. סטודנט שסיים תואר שני/שלישי, ויירשם לתואר ראשון נוסף, ישלם לפחות מחצית שכר הלימוד לתואר הראשון הנוסף.

4. סטודנט העומד לסיים תואר ראשון בטכניון וקבל אישור להתחיל בלימודי תואר שני במקביל (סמסטר אחד או שניים) ימשיך וישלם שכר לימוד לתואר הראשון עד לסיומו. תשלום שכר הלימוד עבור התואר השני, לסטודנט שאינו מקבל מלגה מהיחידה האקדמית , יכוסה באמצעות מלגת שכר לימוד מביה”ס לתארים מתקדמים.

ב. ביטוח לאומי

סטודנט בשנה”ל תשע”ו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, ודמי בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה.
דמי הביטוח ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אלייך בדואר, ע”י המוסד לביטוח לאומי.
סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
לשם קבלת הפטור יחזיר הסטודנט למוסד את טופס ההצהרה הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידו.
סטודנט המקבל תגמולים ממשרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי, פטור מהתשלום הנ”ל כסטודנט. יש לדווח על כך ישירות למוסד לביטוח לאומי.

ג. חוב לשכר לימוד

סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד במהלך לימודיו, יחויב בהפרשי הצמדה וריבית. בנוסף, תימנע ממנו הגישה למערכת האינטרנט הטכניונית, עד להסדרת חובו.

ד. חובות קודמים

סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות, יוכל להירשם לטכניון או להרכיב מערכת שעות לימוד רק לאחר שיפרע את החוב. אם בכל זאת יירשם סטודנט חייב לטכניון, יהא הטכניון רשאי להפסיק את לימודיו, או לחדול מלתת לו שירותי לימוד ואישורים, ציונים, תעודות וכיו”ב.

מבוא

אנו מביאים לפניך באתר זה את נוהלי שכר הלימוד בטכניון ותשלומי שכר הלימוד לשנת תשע”ו.
הכללים וההוראות המפורטים כאן הם חלק מהתנאים המחייבים שחלים על כל הסטודנטים בטכניון, ולפיכך יש לקרוא אותם בעיון.

קבלת קהל

בימים א’ עד ה’ בשעות 11:00 עד 13:00, בנין אולמן, חדר 414

ניתן לפנות טלפונית בשעות 08:30-15:00, לטל. 8295555, ל”מרכז המידע הטכניוני”.יש צורך להזדהות בקוד הזיהוי שאותו ניתן לקבל כאן באתר בהפניה “אחזור קוד זיהוי למרכז המידע הטכניוני”.

הכתובת לפניה באמצעות הדואר: מחלקת חשבונות סטודנטים , הטכניון, חיפה, 3200003.
יש לציין במכתב שם, מספר זהות ,מספר טלפון וכתובת מדויקת.

מידע נוסף בנושאים כלליים, שאינם קשורים לשכר לימוד, מופיע בקטלוג הלימודים ובידיעון של שנת תשע”ה, וכן באתר ביה”ס לתארים מתקדמים באינטרנט .https://www.graduate.technion.ac.il/heb/

אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים !!

פרק ה’: סיוע באמצעות לשכת דיקן הסטודנטים

היחידה עוסקת במלגות סיוע, הלוואות, שרות מילואים וולת”ם.

מלגות סיוע

סטודנטים חדשים המתחילים לימודיהם בתשע”ו – יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע בעת הרישום לטכניון או לאחר קליטת רישומם, באתר : newstud.technion.ac.il
תשובה בדבר זכאות למלגת סיוע וגובה הסיוע מתקבלת מיידית.

מידע על שירותי היחידה קיים באתר דיקן הסטודנטים: www.admin.technion.ac.il/dean

טל. בלשכת דיקן הסטודנטים 8292535 ,8292538

פרק ד’: סטודנטים הלומדים ע”ח מוסדות שונים

1. כל הסטודנטים הלומדים על חשבון המוסדות המפורטים להלן, חייבים למלא כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק ולשלחו אלינו. כאשר הסטודנט יזוכה במלגה מטעם מוסדות אלה, חשבונו לא יחויב בשכ”ל, אולם תחול עליו החובה לשלם את כל התוספות האחרות שהמוסד המממן לא יתחייב לכסות אותן.
סטודנט המקבל מהמוסד המממן התחיבות סמסטריאלית או שנתית, צריך למסרה למחלקת חשבונות סטודנטים עד 06.09.15, על מנת שלא נחייב את חשבונו בתשלום המקדמה.

2. סטודנט שהביא התחייבות המוסד המממן לסמסטר חורף בלבד, מתבקש להביא התחייבות נוספת לסמסטר אביב לפני מועד תשלום המקדמה. בכל מקרה, התחייבות שנתית לא מכסה את סמסטר קיץ. יש להביא התחייבות נפרדת לסמסטר קיץ.

3. כל הסטודנטים חייבים במילוי כתב ההתחייבות לשכר לימוד בנוסף להתחייבות המוסד המממן.

להלן פרוט נוהלי המוסדות השונים:
א. המוסד לביטוח לאומי
סטודנטים הזכאים למלגה מאגף השיקום במוסד לביטוח לאומי, יחויבו בתשלום מקדמת שכר הלימוד. במקביל יעבירו בקשתם למלגה למוסד לביטוח לאומי בצרוף תדפיס ציונים מעודכן. לאחר שמכתב ההתחייבות מטעם המוסד לביטוח לאומי יגיע למחלקת חשבונות סטודנטים, תוחזר להם המקדמה ששלמו בניכוי ההוצאות הנלוות.
ב. בנים ובני זוג של עובדי הטכניון
בנים ובני זוג של עובדים קבועים בטכניון יפנו בשנת הלימודים הראשונה לאגף משאבי אנוש על מנת למלא טופס בקשה לפטור שכר לימוד.
שכר הלימוד אינו פוטר את הסטודנטים מחובת תשלום הוצאות נלוות כגון, דמי חבר באגודת הסטודנטים אגרת שרותי רווחה,אגרת שמירה וקורסי אנגלית ופיזיקה בסיסיים.
גובה הפטור מבוסס על תקופת העבודה של העובד בשנת הלימודים ועל חלקיות המשרה שלו.
סכום הפטור משכר לימוד ייזקף כהכנסה נוספת למשכורת של העובד וינוכה ממנו מס הכנסה בהתאם לחוק.
ג. בני עובדים במוסדות להשכלה גבוהה נכללים בהסדר – האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה, מכון ויצמן, בי”ס להנדסאים שליד הטכניון, מוסד הטכניון.
בני משפחות של עובדי המוסדות הנ”ל ימציאו למחלקת חשבונות סטודנטים אישור מתאים ממחלקת משאבי אנוש של המוסד בו עובדים בעלי הזכאות לפטור.
פטור שכר לימוד אינו פוטר את הסטודנטים מחובת תשלום הוצאות נלוות כגון אגרת שרותי רווחה, דמי חבר באגודת הסטודנטים,אגרת שמירה וקורסי אנגלית ופיזיקה.
גובה הפטור מבוסס על תקופת העבודה של העובד בשנת הלימודים ועל חלקיות המשרה שלו.
סכום הפטור משכר לימוד ייזקף כהכנסה נוספת למשכורת של העובד וינוכה ממנו מס הכנסה בהתאם לחוק.
כל אישור כנ”ל הוא לשנה אחת בלבד. יש להעביר אישור מעודכן כל שנה במהלך חודש אוגוסט שלפני שנת הלימודים. למימון שכר הלימוד לסמסטר קיץ דרוש אישור מיוחד מהמוסד המממן.

פרק ג’: הפסקה ו/או חופשת לימודים

1. סטודנט או מועמד, שנרשם לטכניון והחליט מסיבות כלשהן שלא ללמוד בשנת הלימודים תשע”ו, יודיע על כך בכתב.
סטודנט חדש או מועמד – למרכז רישום וקבלה.
סטודנט ותיק – למזכירות לימודי הסמכה.

2. כללי החזר/חיוב שכ”ל
א. סטודנט חדש
הודעה עד 15.8.2015 בסמסטר חורף/ 15.12.15 בסמסטר אביב* מזכה את המועמד בהחזר המקדמה כולה.
הודעה עד 15.9.2015 בסמסטר חורף/ 15.1.2016 בסמסטר אביב* מזכה את המועמד בהחזר של מחצית המקדמה.
הודעה אחרי 15.9.2015 בסמסטר חורף / 15.1.2016 בסמסטר אביב* לא מזכה בהחזר כלשהו של המקדמה.
הודעה לאחר 18.11.2015 בסמסטר חורף(חודש מתחילת הסמסטר)/ 13.04.2016 בסמסטר אביב* (חודש מתחילת הסמסטר) מחייבת בשכר לימוד מלא לסמסטר כולל הוצאות נלוות.
*סמסטר קבלה: אביב תשע”ו
ב. סטודנט ותיק
סטודנט שהחליט על הפסקת לימודים/חופשה, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות לימודי הסמכה עד יום לפני תחילת הסמסטר ובמקרה זה לא יחויב בשכר לימוד, והסכום ששילם יוחזר לו. נתקבלה ההודעה עד 30 יום מתחילת הלימודים, יחויב הסטודנט בתשלום 10% משכר הלימוד של הסמסטר. לאחר 30 יום מתחילת הסמסטר יחויב הסטודנט בשכר לימוד מלא לסמסטר + הוצאות נלוות.
יום תחילת סמסטר חורף תשע”ו – 18.10.2015 .
יום תחילת סמסטר אביב תשע”ו – 13.03.2016.
3. סטודנט שהפסיק לימודיו ונשארה בחשבונו יתרת זכות, יקבלה ישירות לחשבון הבנק שלו.

סטודנט או מועמד שלא יודיע כלל על הפסקת לימודיו, יחשב פעיל עד לסוף הסמסטר, ויחויב בשכר לימוד מלא !

פרק ב’: פרטי שכר לימוד

1. שכר לימוד תשע”ו

והלן התעריפים לפי המידע הקיים בידנו היום מחושב לפי מדד יולי 2015

שכר לימוד תשע"ה
שכר לימוד מלא לסטודנט ישראלי שמשלם בעצמו13,781
ש"ח
שכר לימוד מופחת לסטודנט שמשלם בעצמו10,198ש"ח
הוצאות נלוות
אגרת שרותי רווחה
420
ש"ח
אגרת שמירה
310ש"ח
דמי חבר באגודת הסטודנטים
171ש"ח
ביטוח באמצעות אגודת הסטודנטים
29
ש"ח

שכר הלימוד לתייר ללא הוצאות נלוות הוא 12,748 ש”ח.

התשלום לאגודת הסטודנטים כולל תשלום דמי חבר וביטוח תאונות אישיות.
סטודנט אשר אינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים, יודיע על כך מראש ובכתב לאגודת הסטודנטים.

סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר אביב ישלמו עבור הוצאות נלוות:

שכר לימוד תשע"ה - אגרות
אגרת שרותי רווחה 210ש"ח
אגרת שמירה 155ש"ח
דמי חבר באגודת הסטודנטים 86ש"ח
ביטוח באמצעות אגודת הסטודנטים 29ש"ח
סה"כ480ש"ח

2. אפשרויות תשלום שכר לימוד

א. תשלום מראש של מלוא שכר הלימוד עד 13.09.2015
מזכה בהנחה של 2.5% משכר הלימוד. במקרה כזה לא יחולו הפרשי הצמדה נוספים על שכר הלימוד, ואולם אם ישונה בסיס שכר הלימוד במשך השנה, יחויבו הסטודנטים בהפרש שכר הלימוד. סטודנט המעוניין לשלם את מלוא שכר הלימוד כנ”ל, יודיע בכתב למחלקת חשבונות סטודנטים עד 06.09.2015 באמצעות טופס מספר 1 המצ”ב. על סמך הודעתו, הטכניון יגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק ב-13.09.15 את שכר הלימוד בניכוי ההנחה. (ההנחה: 255 ש”ח לשכ”ל רגיל, 345 ש”ח לשכ”ל מלא, ו-319 ש”ח לשכ”ל תייר).
סטודנט חדש, המתחיל את לימודיו בסמסטר אביב, אשר ישלם את מלוא שכ”ל בסמסטר זה עד 14.02.2016 יזוכה בהנחה של 1% משכ”ל של הסמסטר. סטודנט חדש המעוניין בכך, יודיע לנו בכתב באמצעות טופס מס’ 2 המצ”ב עד 07.02.2016.
ביצוע נוהל תשלום מראש מותנה בקבלת תעריפי שכר הלימוד במועד ע”י ממשלת ישראל.
ב. תשלום שכר לימוד בתשלומים
שכר הלימוד יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
חישוב ההצמדה יתחשב בתשלומים שישולמו מעת לעת.

3. מועדי התשלום המשוערים

מועדי התשלום המשוערים
מקדמה לותיקים
לסמסטר חורף
% 50
משכ"ל לסמסטר13.09.2015
תשלום שני
לסמסטר חורף
% 25
משכ"ל לסמסטר15.11.2015
תשלום שלישי
לסמסטר חורף
% 25
משכ"ל לסמסטר14.12.2015
מקדמה לותיקים
לסמסטר אביב
% 50
משכ"ל לסמסטר14.02.2016
תשלום שנילסמסטר אביב
% 25
משכ"ל לסמסטר14.04.2016
תשלום שלישי
לסמסטר אביב
% 25
משכ"ל לסמסטר15.05.2016

כשבועיים לפני כל תשלום תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני ובה יפורטו הסכומים בהם יחויב חשבונך בבנק והתאריך בו יבוצע החיוב. הנך מתבקש לעקוב אחרי הפרסומים ולבדוק את הדואר האלקטרוני שלך לעיתים קרובות.

4. לימודי אנגלית / פיזיקה החייבים בתשלום

סטודנטים אשר רמת הישגיהם באנגלית אינה מספקת,וחייבים בלימודים מוקדמים בקורסים בסיסיים באנגלית יחויבו בתשלום, בנוסף לשכר הלימוד הרגיל. התשלום יבוצע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק.

להלן פרוט הקורסים:

פרוט הקורסים
אנגלית מדעית-1
7.5 %
משכ"ל שנתי מלא
1040 ש"ח
אנגלית מדעית-2
7.5 %
משכ"ל שנתי מלא
1040 ש"ח
השלמות פיזיקה 800 ש"ח

5. רישום מאוחר

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש”ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום.
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף.

6. צילום מחברת בחינה

מחיר לכל מחברת 5 ש”ח.

 

7. אישורים

כל סטודנט יהיה זכאי ל – עד 20 אישורים רשמיים חתומים בחינם במשך שנת הלימודים.
פרוט האישורים:
א. אישור סטודנט בעברית/אנגלית
ב. גיליון ציונים בעברית
ג. אישור שעות שבועיות
ד. תעודת ציונים הכוללת רק ציון סופי בכל מקצוע
ה. תדפיס שכר לימוד/שכר דירה
ו. אישור מגורים במעונות
כל אישור מעל המכסה הנ”ל חייב בתשלום של 35 ש”ח.
ניתן לקבל אישורים אלה במכשיר הציונומט אשר בבנין אולמן.
סטודנט אשר חייב שכר לימוד לא יקבל אישור כל שהוא עד אשר יסדיר את תשלומיו.

8. פיגורים בתשלום

א . שכר לימוד
סטודנט אשר יפגר בתשלום כל שהוא, יחויב בהפרשי הצמדה, ובריבית צמודה של חצי אחוז לחודש לפי מספר ימי הפיגור.
תשלומים שלא במועדים הנקובים בפרק ב’ בסעיף 3 עקב רישום מאוחר, יחויבו בהצמדה ובריבית.
ב . שכר דירה
איחור בתשלום שכר דירה יחייב בריבית של חצי אחוז לחודש.

סטודנט אשר חייב שכר לימוד ו/או שכר דירה, לא יוכל להשתמש בשירותים הניתנים באינטרנט עד אשר יסדיר את חובו.
סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות, יוכל להירשם לטכניון או להרכיב מערכת שעות רק לאחר שיפרע את החוב . אם בכל זאת יירשם סטודנט חייב לטכניון, יהא הטכניון רשאי להפסיק את לימודיו, או לחדול מלתת לו שירותי לימוד ואישורים, ציונים, תעודות וכיו”ב.

פרק א’: נוהלי שכר לימוד

1. שכר לימוד – כללי

שכר הלימוד המלא (ללא הנחת ממשלה) לסטודנט ישראלי המשלם בעצמו במחירי מדד יולי 2015 הוא בסך 13,781 ש”ח.
שכר הלימוד המופחת לסטודנט ישראלי המשלם בעצמו במחירי מדד יולי 2015 הוא בסך 10,198 ש”ח, לפי הודעת המועצה להשכלה גבוהה, והועדה לתכנון ותקצוב.
ההפחתה בשכ”ל תחול על סטודנט לרפואה רק ב – 3 שנות הלימוד הראשונות שלו.

סטודנטים אזרחי חו”ל, או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו שכ”ל הגבוה ב – 25% מהאמור לעיל. (12,748 ש”ח במחירי מדד יולי 2015).

סטודנט שהחל בלימודיו כתייר, יחויב כאמור בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד של סטודנט ישראלי. אם במהלך הלימודים יקבל הסטודנט אזרחות ישראלית, הוא יהיה זכאי לתעריף של סטודנט ישראלי מרגע קבלת האזרחות.
שכ”ל בטכניון הוא סמסטריאלי, ולכן הטכניון גובה כל סמסטר מחצית משכר הלימוד השנתי. הסכומים המופיעים כאן, מתייחסים לשכר הלימוד בלבד (לא כולל הוצאות נלוות).

2. אמצעי תשלום

שכר הלימוד כולל תשלומים נלווים, ושכר הדירה במעונות הטכניון, משולמים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק. כשבועיים לפני כל תשלום שכר לימוד, תשלח הודעה אישית לתא ה- E-MAIL שלך בטכניון (חשבון T2), ובה יפורטו הסכום בו יחויב חשבון הבנק, והתאריך בו יבוצע החיוב. תוכן ההודעה יתעדכן לפי הצורך עד יום ביצוע התשלום.
יש לבדוק במהלך הלימודים שההרשאה לחיוב חשבון בנק תקפה, ולא בוטלה ע”י הבנק.

3. טפסים

עליך לשלוח למחלקת חשבונות סטודנטים את הטפסים הבאים באמצעות הדואר:
א. כתב התחייבות לשכר לימוד – סטודנט חדש חייב לשלוח כתב התחייבות לשכ”ל חתום ע”י שני ערבים שאינם סטודנטים. הערבים יכולים להיות בני משפחה (כולל הורים). הסטודנטים החדשים קבלו את  הטופס יחד עם הודעת הקבלה.
סטודנטים אשר עדיין לא העבירו למשרדנו טופס זה חייבים לעשות זאת בהקדם. כל הסטודנטים חייבים למלא טופס זה. חובה זו חלה גם על כל הסטודנטים אשר לימודיהם ממומנים ע”י המוסדות הבאים: טכניון,מוסדות להשכלה גבוהה, המוסד לביטוח לאומי, תכנית נ.ע.מ., תכנית אופקים, תכנית לפידים, תוכנית מבטים,תוכניות הצטיינות וכו’, וזאת לצורך הבטחת תשלום ההוצאות הנלוות שאינן ממומנות ע”י המוסד המממן, או במידה ובהמשך הלימודים, שכר הלימוד לא ימומן ע”י אותו מוסד.
כתב ההתחייבות תקף לכל שנות הלמוד עד לקבלת התואר. במידה ויחולו שינויים בפרטי הסטודנט או הערבים, יש לדווח על כך למחלקת חשבונות סטודנטים. יש למלא את כל הפרטים בטופס.
ב. כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק – כפי שהוסבר בסעיף 2 בפרק זה, שכר הלימוד ושכר הדירה ייגבו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק.
סטודנטים חדשים קבלו את הטופס יחד עם הודעת הקבלה. ההרשאה הנ”ל אינה מהווה הוראת קבע, ויש בשיטת תשלום זו הזכות לבעל החשבון לבטל את ההרשאה. סטודנטים שעדיין לא העבירו למשרדנו את הטופס החתום, מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
כל הסטודנטים חייבים למלא “כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק”, גם סטודנטים שמוסד כלשהו מממן את לימודיהם, חייבים למלא טופס זה ולשלחו אלינו. ראה הסבר בסעיף הקודם (סעיף א’). כמו כן, הטכניון משתמש בפרטי החשבון, על מנת לזכות את הסטודנטים ישירות לחשבונות הבנק בכל מקרה בו יהיו זכאים להחזרי כספים – יתרות זכות, מילגות וכו’. ניתן להחליף את חשבון הבנק ע”י מילוי טופס הרשאה  חדש והחתמתו בבנק. ניתן להוריד טופס זה באתר.

קיימים בנקים / סניפים ששינו את דרך הקמת ההרשאה לחיוב חשבון בנק – באמצעות טופס פנימי של הבנק, או דרך טופס מקוון באתר האינטרנט של הבנק, ולא באמצעות הטופס המצורף שנשלח אלייך.
במקרה כזה, הינך מתבקש/ת לשלוח לנו כל מסמך אחר שיכין הבנק, או אישור אינטרנטי על הקמת הרשאה.
חשוב להקפיד שיופיעו במסמך הפרטים הבאים:

 • שם הסטודנט/ית
 • מספר תעודת זהות הסטודנט/ית
 • שם הלקוח בבנק
 • במקרים בהם הקמת ההרשאה מתבצעת באתר הבנק באינטרנט, יש להקפיד למלא במספר האסמכתא את מספר הזהות של הסטודנט/ית.
 • מספר המוסד שלנו במרכז הסליקה הינו 01273

ג. תשלום שכ”ל מראש (טופס מספר 1 או 2) – לסטודנטים המעוניינים בתשלום הנ”ל. פרטים בפרק ב  סעיף 2.
הבהרה: סטודנט אשר חשבון שכר הלימוד שלו יזוכה במלגה, ו/או פטור ממוסד כל שהוא, חשבונו בבנק לא יחויב כל עוד המלגה מכסה את הוצאות שכר הלימוד.
שים לב: סטודנט אשר לא ימלא טפסים א’ ו-ב’, כנדרש, יהיה חסום לגישה לאינטרנט בטכניון.

4. רישום לסמסטר

בסוף כל סמסטר עורכת מזכירות לימודי הסמכה רישום מוקדם לסמסטר הבא. רישום זה מהווה קריטריון לקביעת הסטודנטים הפעילים, המתעתדים ללמוד בסמסטר הבא.
משרדנו נוהג לשלוח לסטודנטים שלא בצעו רישום מוקדם שאלון בנושא זה.
סטודנטים שלא בצעו רישום מוקדם, ואולם מתכוונים ללמוד בסמסטר הבא, מתבקשים לענות על שאלון זה בהקדם. השאלון יועבר באינטרנט. על פי הודעתם, יחויבו במקדמת שכר לימוד, והם יוכלו לבצע את הרישום לסמסטר בתקופת השינויים של הסמסטר.

גם אם לא התקבלה הודעה זו, על הסטודנט חלה החובה להודיע לנו על כוונתו ללמוד במקרה של אי השתתפות ברישום המוקדם.

תשלומים שלא במועדים המפורטים בפרק ב’ סעיף 3 , עקב רישום מאוחר, יחויבו בהצמדה וריבית.

סטודנטים חדשים אינם צריכים לדווח למשרדנו על כוונתם להירשם לסמסטר הלימודים הראשון שלהם בטכניון.
סטודנט שלא יירשם לסמסטר ללא אישור חופשה ויבקש לשמור את מקומו בטכניון, יחויב בתשלום 10% משכר הלימוד של הסמסטר, עבור שמירת מקום.

סטודנט שסיים את לימודיו, נרשם לסמסטר הבא ולאחר מכן מבטל את הרישום,יחויב בתשלום שליש המקדמה לאותו סמסטר, בגין רישום מיותר.

כל האמור בסעיף זה מתייחס לכל סמסטר (מלבד קיץ).

5. תשלום שכר לימוד בשלבי גמר

תקופת לימודים נומינלית = 6 סמסטרים בתכנית תלת שנתית, 8 סמסטרים בתכנית 4 שנתית וכו’. במניין זה לא נכללים סמסטרים של חופשות, וסמסטרים של קיץ.

להלן פרוט נוהלי התשלום:
א. סטודנט הלומד לתואר אחד
סטודנט שתקופת לימודיו נמשכת יותר מהתקופה הנומינלית, ישלם שכר לימוד מדורג לפי מס’
נקודות הלימוד לכל סמסטר נוסף, ובנוסף ישלם תוספת של 10% (תקורה) משכר הלימוד של הסמסטר, החל מהסמסטר השני שלאחר תום התקופה הנומינלית. התשלום יבוצע כדלקמן:
1. מס’ נקודות הרישום קטן מ 9.5 נקודות:
א. תשלום מקדמה לסמסטר.
ב. לאחר גמר הרישום, תיערך בדיקה סופית של נק’ הלימוד, ויבוצע תשלום נוסף או זיכוי לפי הצורך.
2. מספר נקודות הרישום גדול מ 9 נקודות:
א. תשלום שכ”ל מלא לסמסטר
ב. לאחר גמר הרישום, תיערך בדיקה סופית של נק’ הלימוד, ויבוצע החזר הכולל הפרשי הצמדה לפי מספר נקודות הרישום, אם הוא קטן מ-18.
3. רישום ל-18 נק’ ומעלה יחייב בשכר לימוד מלא שישולם במועדים הרגילים כמפורט בסעיף 3.
ב. סטודנט הלומד לשניים/שלושה תארים במקביל
1. סטודנט ששלם כבר את מלוא שכר הלימוד שנקבע לו לכל התארים (כמפורט בסעיף 8),ועדיין לא סיים את לימודיו,יהיה זכאי לשכ”ל מדורג לפי נקודות לימוד בסמסטרים הנוספים עד להשלמת כל התארים,ובנוסף ישלם תקורה בגובה 10% משכר הלימוד של הסמסטר, החל מהסמסטר השלישי (הרביעי במקרה של 3 תארים) שלאחר התקופה הנומינלית לתארים אלה.
דוגמא: סטודנט שלומד תואר ראשון 4 שנתי + תואר נוסף תלת שנתי,זכאי לשכ”ל מדורג החל מהסמסטר 12. (8 סמסטרים לתואר הראשון + 3 סמסטרים לתואר הנוסף = התקופה הנומינלית לשני התארים).את התוספת של תקורה בגובה 10% משכר הלימוד לסמסטר, ישלם החל מסמסטר 14 אם ילמד בו.
2. סטודנט שסיים את לימודיו לכל התארים,ועדיין לא שלם את מלוא התשלום עבורם, ישלם את יתרת שכ”ל לפי תעריף מלא (ללא הנחה) לפני אישור גמר לימודים (טופס טיולים).
הערות:
א. התשלומים יבוצעו לפי נתוני הרישום המוקדם.
ב. כל האמור לעיל לא חל על סמסטר קיץ.

ג. סטודנט בוגר הלומד לתואר ראשון נוסף
ישלם שכר לימוד מדורג לפי המתואר בסעיף א .
החיוב בתשלום תקורה חל באותו אופן המתואר בסעיף א בהתייחס לתואר החדש בלבד.

6. לימודים במקביל לתואר ראשון ולתארים מתקדמים

א. סטודנט בלימודי מוסמכים שנרשם לתואר ראשון נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד לתואר במוסמכים עד לסיומו, ותוספת של לפחות מחצית שכר הלימוד לתואר הראשון הנוסף.
ב. סטודנט העומד לסיים תואר ראשון וקבל אישור להתחיל בלימודי תואר שני,ישלם את מלוא שכר     הלימוד לתואר הראשון, ויהיה זכאי למלגת שכ”ל מביה”ס לתארים מתקדמים לכיסוי שכר הלימוד לתואר השני בתקופה בה הוא לומד לשני התארים במקביל.

7. לימודים במקביל לשניים ושלושה תארים ראשונים

סטודנט שקיבל אישור ללמוד במקביל לתארים ראשונים נוספים, ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור התואר הראשון, ותוספת של לפחות מחצית שכר לימוד לכל תואר נוסף. (150% שכ”ל לתואר תלת שנתי,200% לתואר ארבע שנתי וכו’).

8. לימודים לתואר נוסף ראשון לסטודנט בוגר הטכניון

סטודנט שסיים תואר ראשון ולאחר מכן החל ללמוד לתואר ראשון נוסף, ישלם תוספת של לפחות מחצית משכר הלימוד עבור התואר הנוסף.

9. פיקדון חיילים משוחררים

סטודנט שקיבל פיקדון חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכ”ל בטכניון. סטודנט המעוניין לשלם בכספי הפיקדון את שכ”ל, יודיע לנו את גובה המענק מעודכן ליום ההודעה, ויקבל מאיתנו שובר מיוחד לתשלום. הסטודנט ישלם את השובר בבנק והסכום יופקד בחשבון הסטודנט בטכניון, ויצבור הפרשי הצמדה. הסטודנט יתחיל בתשלומי שכ”ל כאשר הפיקדון לא יכסה עוד את תשלומי שכ”ל השוטפים. (בכל מקרה יש למלא את הטפסים כמפורט בסעיף 3).

10. ביטוח לאומי

א. סטודנט בשנה”ל תשע”ו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.
ב. דמי הביטוח ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אלייך בדואר, ע”י המוסד לביטוח לאומי.
ג. סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. לשם קבלת הפטור יחזיר הסטודנט למוסד את טופס ההצהרה הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידו.
ד. סטודנט המקבל תגמולים ממשרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי, פטור מהתשלום הנ”ל כסטודנט. יש לדווח על כך ישירות למוסד לביטוח לאומי.

11. עדכון כתובת

ניתן לעדכן את הכתובת, במהלך הלימודים, באמצעות האינטרנט, באתר לימודי הסמכה.

מבוא

אל הסטודנט/ית,
אנו מביאים לפניך בידיעון זה את סדרי ההרשמה ותשלומי שכר הלימוד לשנת תשע”i.
הכללים וההוראות המפורטים בידיעון הנ”ל הם תנאים מחייבים שחלים על כל הסטודנטים בטכניון, ולפיכך יש לקרוא אותם בעיון.

מידע נוסף בנושאים כלליים, שאינם קשורים לשכר לימוד, ניתן למצוא ב – “מדריך שימושי לסטודנט בטכניון” הנמכר בחנות מכלול בטכניון.

הכתובת לפניה באמצעות הדואר:

מחלקת חשבונות סטודנטים, בנין אולמן הטכניון, חיפה, 3200003 יש לציין במכתב שם, מספר זהות, מספר טלפון וכתובת מדויקת.

שנת לימודים מוצלחת!

עדכונים בתקנות שכר לימוד

ב – 13.01.2008 נפתח בטכניון “מרכז מידע טכניוני”.

מספר הטלפון של ה”מרכז למידע טכניוני” (ממ”ט) 04-8295555

והשירות בו ניתן כל יום בשעות 08:30-15:00.

המרכז נותן שרות בנושאים: מידע למועמדים לתואר ראשון בטכניון, מידע כללי בנושא המעונות וטיפול ומידע בכל הקשור למחלקת חשבונות סטודנטים לכל התארים.

בפניה למרכז, יש להצטייד בקוד זיהוי.

למועמדים וסטודנטים לתואר ראשון : מספר המועמד – ניתן לקבלו באתר UG בפרטים אישיים
לסטודנטים מוסמכים : מספר שובר ניתן לקבלו באתר מחלקת חשבונות סטודנטים.

ברצוננו להביא לידיעתכם עדכונים בתקנות שכר לימוד, שנכנסו לתוקף בשנת הלימודים תשס”ז.

להלן פירוט השינויים:

1. ביטול רישום לסמסטר – סטודנטים המסיימים את לימודיהם בסמסטר מסוים, נרשמים למקצועות לסמסטר הבא, ומבטלים לאחר מכן רישום זה, יהיו חייבים בתשלום שליש ממקדמת שכר הלימוד לסמסטר, בגין רישום מיותר.

2. חופשת לימודים ללא אישור– סטודנטים שלא נרשמים למקצועות לסמסטר, ללא אישור חופשה,ומבקשים לשמור את מקומם בטכניון, יחויבו בתשלום של 10% משכר הלימוד המלא של הסמסטר.

3. הארכת תקופת הלימודים – סטודנטים שלא יסיימו את לימודיהם בתום התקופה הנומינלית של התואר (6 סמסטרים לתואר תלת שנתי, 8 סמסטרים לתואר ארבע שנתי, וכו), ישלמו בנוסף לשכר לימוד לפי נקודות הלימוד בסמסטרים הנוספים כנהוג כיום, תוספת של 10% משכר הלימוד המלא של הסמסטר החל מהסמסטר השני שלאחר תום התקופה הנומינלית.
סטודנטים הלומדים ל- 2 תארים במקביל ישלמו את התוספת הנ”ל בסמסטר השלישי שלאחר גמר התשלום שנקבע להם בגין 2 תארים.

תמונות

students campus 12_Maydan Center for Advanced Materials Studies view1 153- Reclining Woman sculpture

שכ”ד

שכר דירה – כללי

התשלום למעונות הטכניון משולם כל 10 לחודש עבור כל החודש.
דירות המחויבות עבור צריכת חשמל או מים – חיוב החשמל והמים הינו עבור צריכה בחודש קודם.
תשלח הודעה אישית לפני כל תשלום בדואר אלקטרוני.
התעריפים יעודכנו על פי מדד המחירים לצרכן או על פי הקבוע בחוק.
עדכונים בתעריפים במידה ויהיו, יפורסמו באמצעות לוחות המודעות במעונות ובאתר המעונות לפני מועדי התשלום.
התעריפים (לסטודנטים ישראליים) מפורסמים בקישור מטה וכן באתר המעונות באינטרנט: meonot.technion.ac.il
טלפון משרד המעונות : 04-8292284/7

לאוכלוסיות הבאות קיימת תוספת מחיר כלהלן:
סטודנטים בינלאומיים בתואר ראשון   – 33%
סטודנטים בינלאומיים לתארים מתקדמים – 15%
בתר דוקטורנטים –   15%
סגל חוזר- 30%

צור קשר

צור קשר

מבוא

ידיעון הסמכה תשע”ד- מבוא

אל הסטודנט/ית,

אנו מביאים לפניך בידיעון זה את סדרי ההרשמה ותשלומי שכר הלימוד לשנת תשע”ד.
הכללים וההוראות המפורטים בידיעון הנ”ל הם תנאים מחייבים שחלים על כל הסטודנטים בטכניון, ולפיכך יש לקרוא אותם בעיון.
קבלת קהל

בימים א’ עד ה’ בשעות 11:00 עד 13:00,
בנין אולמו, חדר 414
ניתן לפנות טלפונית בשעות 08:30-15:00  לטל: 8295555
פקס:  8293855
תכתובת

הכתובת לפניה באמצעות הדואר:
מחלקת חשבונות סטודנטים, בנין אולמן
הטכניון, חיפה, 3200003
יש לציין במכתב שם, מספר זהות,מספר טלפון וכתובת מדויקת.

מידע נוסף בנושאים כלליים, שאינם קשורים לשכר לימוד, ניתן למצוא ב – “מדריך שימושי לסטודנט בטכניון” הנמכר בחנות מכלול בטכניון.

שנת לימודים מוצלחת!

דף הבית

students campus 12_Maydan Center for Advanced Materials Studies view1 153- Reclining Woman sculpture

 

מחלקת חשבונות סטודנטים

משרדנו יהיה סגור בתאריכים 22.09.2015-5.10.2015 בשל חגי תשרי. נחזור לפעילות ב 6.10.2015. גמר חתימה טובה!                                                        

שלבי גמר סמסטר חורף תשע"ה

זיכוי לחשבון הבנק עבור סטודנטים בשלבי גמר בוצע  ב - 17.12.2014                                      

סמסטר קיץ תשע"ד

מידע בנושא סמסטר קיץ מופיע באתר לימודי הסמכה. התעריפים המופיעים באתר התעדכנו לפי פרסומי מדד המחירים לצרכן ב-15.06.14                                                                                                 התשלום לסמסטר קיץ יתבצע ב 14.8.2014. הודעות מפורטות לתשלום יישלחו כשבוע לפני התשלום.