פרק ד’: הפסקה או חופשת לימודים

1. סטודנט שביקש חופשה/הפסקה מרצון תוך 14 יום מתחילת הסמסטר, או דחיית התחלת לימודים/ביטול קבלה עד לתחילת הסמסטר, ובקשתו אושרה עד למועד הנדרש, לא ישלם שכר לימוד לאותו הסמסטר.

סטודנט ותיק שלימודיו הופסקו ע”י ביה”ס לתארים מתקדמים במהלך הסמסטר לא ישלם שכר לימוד לאותו הסמסטר. סטודנט חדש שלא הודיע על ביטול מועמדותו עד תחילת הסמסטר,יחוייב בשכר לימוד כמפורט בסעיף 2.

2. סטודנט המבקש חופשה/הפסקה מרצון/דחיית התחלת לימודים/ביטול קבלה לאחר המועדים המפורטים בסעיף 1 לעיל יחויב בתשלום שכר לימוד לפי המפתח הבא:

א. חיוב בשליש שכר לימוד לאותו סמסטר – אם הבקשה הוגשה עד 15 בנובמבר (15 באפריל לסמסטר ב’).

ב. חיוב בשני שליש שכר לימוד לאותו סמסטר – אם הבקשה
הוגשה עד 31 בדצמבר (31 במאי לסמסטר ב’).

ג. חיוב בשכר לימוד מלא לסמסטר – אם הבקשה הוגשה לאחר התאריכים לעיל.

החייבים לפי סעיפים ב,ג, חייבים גם הוצאות נלוות

יום תחילת סמסטר חורף תשע”ו 18.10.2015

יום תחילת סמסטר אביב תשע”ו 13.03.2016