פרק ב’: שכ”ל בשלבי גמר

לפני הגשת התזה, על הסטודנט לבדוק, שאין חוב במחלקת חשבונות סטודנטים . יש להיכנס לאתר בקישורית המצ”ב ולהזמין אישור סיום חובות.
בתום הטיפול במחלקת חשבונות סטודנטים, תישלח הודעה בדוא”ל על סגירת החשבון, שבה יצוין תאריך תוקף האישור. יש להמתין לקבלת ההודעה בדוא”ל לפני הגשת החיבור. להלן הקישורית לאתר להזמנת הבדיקה: http://techmvs.technion.ac.il:100/cics/wmn/wtgtiulm?aaepxybc

להלן כללי התשלום:

סטודנט אשר לא יסיים את התואר בתום משך ההשתלמות שנקבע לו, ישלם:

1. סטודנט לתואר שני:

5% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר, עד הגשת התזה (לסטודנט שסיים את חובות השמיעה).
25% שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר, אם לא סיים את חובות השמיעה.

2. סטודנט לתואר ד”ר:

15% שכר לימוד שנתי,לכל סמסטר, עד הגשת עבודת הדוקטורט.

סטודנט אשר יסיים את התואר, לפני תום משך ההשתלמות שנקבע לו, ישלים את יתרת שכר הלימוד שעדיין לא שילם, כפי שנקבע לו, בעת בקשת אישור גמר תשלום ,במחלקת חשבונות סטודנטים.
סטודנט שהיה מלגאי במהלך התואר, אך מגיש את התזה לאחר תום המלגה, ועדיין לא הסתיים הסמסטר, ישלם יתרת שכר לימוד לאותו סמסטר, בקיזוז המלגה שאושרה לו לאותו סמסטר.

כללים לכל אוכלוסיית המסיימים

א. סטודנט שמגיש את החיבור תוך חודש מתחילת הסמסטר, ולא היה בחופשה בסמסטר הקודם, יחשב כאילו סיים את חובות הלימוד בסמסטר הקודם, ולא יידרש בשכר לימוד אם כבר שילם את שכר הלימוד המינימאלי הנדרש ממנו (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).
סטודנט שמגיש את החיבור לאחר מועד זה, או שהיה בחופשה בסמסטר הקודם, יהיה חייב בשכר לימוד לאותו סמסטר (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).
סטודנט שניצל את כל מכסת הסמסטרים שאושרה לו-חייב להגיש את החיבור עד סוף הסמסטר האחרון המאושר להשתלמותו (סוף פברואר לסמסטר חורף,סוף ספטמבר לסמסטר אביב). לא תותר גלישה של חודש נוסף, למעט אם ביקש אישור מראש ובקשתו זו אושרה. אישור הארכת משך ההשתלמות אינו כולל פטור משכר לימוד, למעט אם צוין כך במפורש.

ב. במסלול ללא-תזה, ייקבע יום סיום הלימודים כתאריך שבו יגיעו לביה”ס כל האישורים על סיום החובות של המשתלם.
מי שמגיש את כל האישורים עד 30 בנובמבר (לסמסטר חורף) או 30 באפריל (לסמסטר אביב), ולא היה בחופשה בסמסטר הקודם ,ייחשב כאילו סיים את הדרישות בסמסטר הקודם, ולא יידרש בתשלום שכר לימוד אם כבר שילם את שכר הלימוד המינימאלי הנדרש ממנו (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).
מי שמגיש את האישורים לאחר מועד זה, או שהיה בחופשה בסמסטר הקודם יהיה חייב בשכר לימוד לאותו הסמסטר (לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו בעת קבלתו).

ג. שכר לימוד לסטודנט שנדרש להכניס תיקונים בחיבור הגמר:

1. סטודנט אשר חיבורו אינו מתקבל כבסיס לבחינה יחויב בתשלום שכר לימוד מיום ההחלטה כי החיבור אינו מתקבל כבסיס לבחינה.

2. סטודנט הנדרש לתקן עבודתו לאחר הבחינה ישלם שכר לימוד לפי המפתח הבא:

א. אם התיקונים בוצעו בהתאם לנדרש תוך חודש ימים מיום הבחינה – לא יהיה חיוב בשכר הלימוד.
ב. לאחר חודש יחויב הסטודנט בתשלום שכר לימוד בגובה 5% שכר לימוד שנתי עבור כל סמסטר איחור (החודשים אוגוסט-ספטמבר לא יילקחו בחשבון במניין זה).