עדכונים בתקנות שכר לימוד

ב – 13.01.2008 נפתח בטכניון “מרכז מידע טכניוני”.

מספר הטלפון של ה”מרכז למידע טכניוני” (ממ”ט) 04-8295555

והשירות בו ניתן כל יום בשעות 08:30-15:00.

המרכז נותן שרות בנושאים: מידע למועמדים לתואר ראשון בטכניון, מידע כללי בנושא המעונות וטיפול ומידע בכל הקשור למחלקת חשבונות סטודנטים לכל התארים.

בפניה למרכז, יש להצטייד בקוד זיהוי.

למועמדים וסטודנטים לתואר ראשון : מספר המועמד – ניתן לקבלו באתר UG בפרטים אישיים
לסטודנטים מוסמכים : מספר שובר ניתן לקבלו באתר מחלקת חשבונות סטודנטים.

ברצוננו להביא לידיעתכם עדכונים בתקנות שכר לימוד, שנכנסו לתוקף בשנת הלימודים תשס”ז.

להלן פירוט השינויים:

1. ביטול רישום לסמסטר – סטודנטים המסיימים את לימודיהם בסמסטר מסוים, נרשמים למקצועות לסמסטר הבא, ומבטלים לאחר מכן רישום זה, יהיו חייבים בתשלום שליש ממקדמת שכר הלימוד לסמסטר, בגין רישום מיותר.

2. חופשת לימודים ללא אישור– סטודנטים שלא נרשמים למקצועות לסמסטר, ללא אישור חופשה,ומבקשים לשמור את מקומם בטכניון, יחויבו בתשלום של 10% משכר הלימוד המלא של הסמסטר.

3. הארכת תקופת הלימודים – סטודנטים שלא יסיימו את לימודיהם בתום התקופה הנומינלית של התואר (6 סמסטרים לתואר תלת שנתי, 8 סמסטרים לתואר ארבע שנתי, וכו), ישלמו בנוסף לשכר לימוד לפי נקודות הלימוד בסמסטרים הנוספים כנהוג כיום, תוספת של 10% משכר הלימוד המלא של הסמסטר החל מהסמסטר השני שלאחר תום התקופה הנומינלית.
סטודנטים הלומדים ל- 2 תארים במקביל ישלמו את התוספת הנ”ל בסמסטר השלישי שלאחר גמר התשלום שנקבע להם בגין 2 תארים.