פרק ג’: סטודנטים הלומדים ע”ח מוסדות שונים

1. עובדי טכניון
זכאים לפטור משכר לימוד לפי אחוז המשרה. לפטור זכאים רק עובדים קבועים,לפי אישור אגף משאבי אנוש בטכניון.

2. בני משפחות עובדי הטכניון
זכאים לפטור משכר לימוד יחסית לאחוז משרת העובד. לפטור זכאים רק עובדים קבועים, לפי אישור אגף משאבי אנוש בטכניון.

3. סטודנטים המקבלים מלגה
המלגה מזכה במלגת שכר לימוד מלאה או חלקית לפי סוג המלגה, ומספר חודשי המלגה. המלגה מכסה גם את אגרת השמירה לפי אותו חישוב.בתקופה שבה אין מלגה, תחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם לנהלים.

4. בני משפחות של עובדי מוסדות להשכלה גבוהה אחרים
זכאים לפטור משכ”ל יחסית לאחוז המשרה של העובד, לפי אישור מאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה.

5. מקומות עבודה
סטודנט, שמקום עבודתו מעוניין לממן את שכר הלימוד בטכניון, ידאג להעברת התחיבות המעסיק למשרדנו. מחלקת חשבונות סטודנטים תנפיק לו חשבונית, ולאחר ביצוע התשלום לא יחויב הסטודנט בתשלום שכר לימוד.

כללי

1. כל הסטודנטים הלומדים על חשבון המוסדות המפורטים להלן, חייבים למלא כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק ולשלחו אלינו. כאשר הסטודנט יזוכה במלגה מטעם מוסדות אלה, חשבונו לא יחויב בשכ”ל, אולם תחול עליו החובה לשלם את כל התוספות האחרות שהמוסד המממן לא יתחייב לכסות אותן.
סטודנט המקבל מהמוסד המממן התחיבות סמסטריאלית או שנתית, צריך למסרה למחלקת חשבונות סטודנטים עד 11.10.2015, על מנת שלא נחייב את חשבונו בתשלום הראשון לסמסטר חורף.

סטודנט שקבל התחייבות לסמסטר אביב,חייב להביאה למשרדנו עד 13.03.2016
על מנת שלא נחייב אותו בתשלום הראשון לסמסטר אביב.

2. סטודנט שהביא התחייבות המוסד המממן לסמסטר חורף בלבד, מתבקש להביא התחייבות נוספת לסמסטר אביב עם תחילת הסמסטר. בכל מקרה, התחייבות שנתית לא מכסה את סמסטר קיץ. יש להביא התחייבות נפרדת לסמסטר קיץ.

3. כל הסטודנטים חייבים במילוי כתב ההתחייבות לשכר לימוד בנוסף להתחייבות המוסד המממן.