פרק א’: נוהלי שכר לימוד

1. קביעת שכ”ל

כל סטודנט שהתקבל ללימודים בביה”ס לתארים מתקדמים בטכניון, מחויב בשכר הלימוד שנקבע לו בעת קבלתו ללימודים, לפי התנאים שהיו בתוקף בעת קבלתו.

מצ”ב קישור לטבלת הקצאת סמסטרים מידיעון בית הספר לתארים מתקדמים:
http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Tuition_table_allocated_per_semesters.docx

א. שכר לימוד לתואר מגיסטר

1. שכר הלימוד נקבע בהתאם לדרישות הלימוד שנקבעו לסטודנט עם קבלתו לביה”ס לתארים מתקדמים.
דרישות הלימוד כוללות: נקודות השלמה/קדם ונקודות מוסמכים, בניכוי נקודות זיכוי ונקודות הפחתה. (לידיעתך: התזה שקולה ל-20 נקודות מוסמכים, עבודת גמר שקולה ל-12 נקודות מוסמכים).

2. מינימום שכר הלימוד לתואר, לסטודנט ללא נקודות זיכוי הוא שכ”ל 200%.
להלן טבלת שכ”ל לפי שנת הלימוד ואחוז שכר הלימוד המחייב לפי דרישות הלימודים:

שכר לימוד תארים מתקדמים
200%
שכ"ל לתואר
250%
שכ"ל לתואר
300%
שכ"ל לתואר
שנה א'
75%
שכ"ל שנתי
100%
שכ"ל שנתי
100%
שכ"ל שנתי
שנה ב'
50%
שכ"ל שנתי
50%
שכ"ל שנתי
75%
שכ"ל שנתי
שנה ג'50%
שכ"ל שנתי
50%
שכ"ל שנתי
50%
שכ"ל שנתי
שנה ד'
25%
שכ"ל שנתי
37.5%
שכ"ל שנתי
50%
שכ"ל שנתי
שנה ה'
שכ"ל שנתי
12.5%
שכ"ל שנתי
25%
שכ"ל שנתי

* שנה = שני סמסטרים.
לדוגמא – סטודנט שהתחיל בסמסטר אביב, שנה א’ = סמסטר אביב תשע”ה + סמסטר חורף תשע”ו.

3. סטודנט אשר זוכה בנקודות, או הופחתו לו נקודות בגין לימודים קודמים, יחויב בתשלום מינימום בהתאם לדרישות הלימודים שנקבעו לו בסמסטר התחלת הלימודים.
(התשלום הכולל לתואר יכול להיות נמוך מ- 200% שכר לימוד שנתי).

4. סטודנט שהתקבל למסלול מינהל עסקים אמור לסיים את לימודיו בשנתיים, ולכן שכר הלימוד ישולם במשך שנתיים בלבד, 125% בכל שנה (סה”כ 250% לתואר). לתשומת לבך: נקודות זיכוי או הפחתה תילקחנה בחשבון לצורך קביעת שכר הלימוד אך ורק אם המלצת היחידה האקדמית תוגש לביה”ס לתארים מתקדמים תוך 3 חודשים מתחילת הסמסטר הראשון ללימודים. לכן, חשוב מאוד שתגיש/י את בקשתך מיד עם תחילת הסמסטר.
סטודנט שהתקבל לתוכנית גז ונפט אמור לסיים את לימודיו בשנתיים, ולכן שכר הלימוד ישולם במשך שנתיים בלבד, 100% בכל שנה (סה”כ 200% לתואר). לתשומת לבך: נקודות זיכוי או הפחתה תילקחנה בחשבון לצורך קביעת שכר הלימוד אך ורק אם המלצת היחידה האקדמית תוגש לביה”ס לתארים מתקדמים תוך 3 חודשים מתחילת הסמסטר הראשון ללימודים. לכן, חשוב מאוד שתגיש/י את בקשתך מיד עם תחילת הסמסטר.

5. סטודנט אשר לא יסיים את התואר בתום משך ההשתלמות שנקבע לו, ישלם:
5% משכר הלימוד השנתי לכל סמסטר עד הגשת התזה (לסטודנט שסיים את חובות השמיעה)
25% משכר הלימוד השנתי לכל סמסטר אם לא סיים את חובות השמיעה.

ב. שכר לימוד לתואר דוקטור
סטודנט לתואר ד”ר יחויב בתשלום מינימום של 200% עבור לימודיו.
שכר הלימוד משולם כלהלן:

שכר לימוד לתואר דוקטור
שנה א'
100%
שכר לימוד שנתי לכל שנה
שנים ב'- ג'
50%
שכר לימוד שנתי לכל שנה
משנה ד'
30%
שכר לימוד שנתי לכל שנה עד הגשת עבודת הד"ר

ג. מסלול ישיר לתואר דוקטור
בתקופת הלימודים לקראת התואר מגיסטר, יחולו על הסטודנט כללי שכר הלימוד הנהוגים בתואר מגיסטר, כמפורט בסעיף א’.
הסכומים ששולמו במסגרת לימודי המסטר ינוכו משכ”ל לתואר ד”ר, וספירת השנים תהיה מתחילת המסטר. סטודנט למסלול ישיר לד”ר יחויב בתשלום מינימום של 300% שכר לימוד שנתי עבור לימודיו.

שכ”ל ייגבה כדלקמן:

מסלול ישיר לתואר דוקטור
שנה א'
75%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ב'- ג'
50%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ד'- ח'
25%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנה ט' ואילך
30%
משכ"ל שנתי לכל שנה עד הגשת עבודת הד"ר

סטודנט שחויב בהשלמות לתואר מגיסטר בעת קבלתו, ישלם מעל 300% לתואר כולו, יחסית לכמות ההשלמות.

ד. מסלול מיוחד לתואר דוקטור
לימודים לתואר דוקטור מיד לאחר סיום תואר ראשון. סטודנט במסלול זה יחויב בתשלום מינימום של 300%. שכר לימוד שנתי עבור לימודיו.

שכ”ל ייגבה כדלקמן:

מסלול מיוחד לתואר דוקטור
שנים א' ב'
100%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנים ג'- ד'
50%
משכ"ל שנתי לכל שנה
שנה ה' ואילך
30%
משכ"ל שנתי לכל שנה עד הגשת עבודת הד"ר

ה. לימודים לא לתואר
בכל סמסטר ישלם הסטודנט 50% משכ”ל השנתי.

2. תשלום שכר לימוד

טפסים לשכר הלימוד

עליך לשלוח למחלקת חשבונות סטודנטים את הטפסים הבאים באמצעות הדואר:
א. כתב התחייבות לשכר לימוד – סטודנט חדש חייב לשלוח כתב התחייבות לשכ”ל חתום ע”י שני ערבים שאינם סטודנטים. הערבים יכולים להיות בני משפחה (כולל הורים). הסטודנטים החדשים קבלו את  הטופס יחד עם פריסת האחוזים לתואר.
סטודנטים אשר עדיין לא העבירו למשרדנו טופס זה חייבים לעשות זאת בהקדם. כל הסטודנטים חייבים למלא טופס זה. חובה זו חלה גם על כל הסטודנטים אשר לימודיהם ממומנים ע”י המוסדות אחרים,  וזאת לצורך הבטחת תשלום ההוצאות הנלוות שאינן ממומנות ע”י המוסד המממן, או במידה ובהמשך הלימודים, שכר הלימוד לא ימומן ע”י אותו מוסד.
כתב ההתחייבות תקף לכל שנות הלמוד עד לקבלת התואר. במידה ויחולו שינויים בפרטי הסטודנט או הערבים, יש לדווח על כך למחלקת חשבונות סטודנטים. יש למלא את כל הפרטים בטופס. משני צדדיו.

ב. כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק – שכר הלימוד ושכר הדירה ייגבו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק. הודעות התשלום יועברו אלייך בדואר אלקטרוני בלבד. מילוי כתב הרשאה לחיוב חשבון הינו חובה. ללא טופס זה אין אפשרות לשלם שכר לימוד.
סטודנטים חדשים קבלו את הטופס יחד עם פריסת האחוזים לתואר. ההרשאה הנ”ל אינה מהווה הוראת קבע, ויש בשיטת תשלום זו הזכות לבעל החשבון לבטל את ההרשאה. סטודנטים שעדיין לא העבירו למשרדנו את הטופס החתום, מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
כל הסטודנטים חייבים למלא “כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק”, גם סטודנטים שמוסד כלשהו מממן את לימודיהם, חייבים למלא טופס זה ולשלחו אלינו. ראה הסבר בסעיף הקודם (סעיף א’). כמו כן, הטכניון משתמש בפרטי החשבון, על מנת לזכות את הסטודנטים ישירות לחשבונות הבנק בכל מקרה בו יהיו זכאים להחזרי כספים – יתרות זכות, מילגות וכו’. ניתן להחליף את חשבון הבנק ע”י מילוי טופס הרשאה  חדש והחתמתו בבנק. ניתן להוריד טופס זה באתר.

קיימים בנקים / סניפים ששינו את דרך הקמת ההרשאה לחיוב חשבון בנק – באמצעות טופס פנימי של הבנק, או דרך טופס מקוון באתר האינטרנט של הבנק, ולא באמצעות הטופס המצורף שנשלח אלייך.
במקרה כזה, הינך מתבקש/ת לשלוח לנו כל מסמך אחר שיכין הבנק, או אישור אינטרנטי על הקמת הרשאה.
חשוב להקפיד שיופיעו במסמך הפרטים הבאים:

  • שם הסטודנט/ית
  • מספר תעודת זהות הסטודנט/ית
  • שם הלקוח בבנק
  • במקרים בהם הקמת ההרשאה מתבצעת באתר הבנק באינטרנט, יש להקפיד למלא במספר האסמכתא את מספר הזהות של הסטודנט/ית.
  • מספר המוסד שלנו במרכז הסליקה הינו 01273

יש לבדוק במהלך הלימודים שההרשאה לחיוב חשבון בנק תקפה, ולא בוטלה ע”י הבנק.
להלן פרטים כללים:

א. גובה שכר לימוד

100% שכר הלימוד לשנת תשע”ו במחירי המדד שפורסם בחודש יולי 2015 הוא בסך 13,781 ש”ח לסטודנט ישראלי שמשלם בעצמו, לפי הודעת המועצה להשכלה גבוהה, והועדה לתכנון ותקצוב.
שכר לימוד שלא ממומן ע”י הסטודנט (אלא ע”י מקום עבודה, מוסד ציבורי או ממשלתי), חייב בתוספת של 25%.

סטודנט זר (שאינו תושב ישראלי) ישלם תוספת של 25% על האמור לעיל- 17,226 ש”ח.
שכר הלימוד לסמסטר ישולם בשני תשלומים שווים של 50% משכר הלימוד הסמסטריאלי כל אחד בתוספת הפרשי הצמדה עד למועד התשלום.
שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן.

שכר הלימוד בטכניון הוא על בסיס סמסטריאלי.

ב. מועדי תשלום משוערים

מועדי תשלום משוערים תארים מתקדמים
תשלום ראשון לסמסטר חורף
15.11.2015
תשלום שני לסמסטר חורף
14.01.2016
תשלום ראשון לסמסטר אביב
14.04.2016
תשלום שני לסמסטר אביב
14.06.2016

שבועיים לפני כל תשלום תשלח אליך הודעת חיוב אישית לתא הדואר האלקטרוני שלך בטכניון, ובה פרוט הסכום לתשלום. במידה ולא תקבל הודעת חיוב לקראת המועדים הנזכרים כאן, הנך מתבקש להתקשר למשרדנו. כמו כן, הנך מתבקש לבדוק לאחר יום התשלום שהחיוב כובד ע”י הבנק בו מתנהל חשבונך.

ג. מענקי חיילים משוחררים
סטודנט שקיבל מענק חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכ”ל בטכניון. סטודנט המעוניין לשלם בכספי המענק את שכ”ל, יודיע לנו את גובה המענק מעודכן ליום ההודעה, ויקבל מאיתנו שובר מיוחד לתשלום.
הסטודנט ישלם את השובר בבנק והסכום יופקד בחשבון הסטודנט בטכניון, ויצבור הפרשי הצמדה. הסטודנט יתחיל בתשלומי שכ”ל כאשר המענק לא יכסה עוד את תשלומי שכ”ל השוטפים.

ד. פיגורים בתשלום
סטודנט אשר יפגר בתשלום כל שהוא, יחויב בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה של חצי אחוז לחודש לפי מספר ימי הפיגור.

ה. סטודנט שמלגת שכר הלימוד שלו הסתיימה,וחייב לשלם שכ”ל בהמשך לימודיו,מתבקש לבדוק בבנק,שההרשאה לחיוב חשבון בנק שמסר לנו עם תחילת לימודיו, עדיין בתוקף. במידה ולא-יש לחדשה.

ו. תשלומים מיוחדים
1. חנייה – תשלום שנתי עבור קניית תווית חנייה בשטח הטכניון וקנסות חניה.
2. אגרת שמירה – כל סטודנט לתואר שני ישלם אגרת שמירה בגבה יחסי לשכר הלימוד אותו הוא משלם. 100% אגרה לסמסטר בשנת תשע”ו = 155 ש”ח.
3. תעודת סטודנט-תשלום של 200 ₪, המקנה זכאות לחברות באגודת הסטודנטים. סטודנט אשר אינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים, יודיע על כך מראש ובכתב לאגודת הסטודנטים.
4. רווחה – תשלום של 100 ש”ח לסמסטר, המקנה זכאות לכניסה לבריכה, לסטודנטים בתארים מתקדמים, המקדישים זמן מלא בקמפוס חיפה.

3. תקנות כלליות

א. לימוד לתואר ראשון ושני

1. סטודנט בלימודים לתארים מתקדמים שקבל אישור ללמוד לתואר ראשון נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד בביה”ס לתארים מתקדמים עד לסיומו,ותוספת של לפחות מחצית שכר לימוד לתואר הראשון הנוסף.

2. סטודנט בלימודים לתארים מתקדמים שקבל אישור ללמוד לתואר שני נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור שני התארים.

3. סטודנט שסיים תואר שני/שלישי, ויירשם לתואר ראשון נוסף, ישלם לפחות מחצית שכר הלימוד לתואר הראשון הנוסף.

4. סטודנט העומד לסיים תואר ראשון בטכניון וקבל אישור להתחיל בלימודי תואר שני במקביל (סמסטר אחד או שניים) ימשיך וישלם שכר לימוד לתואר הראשון עד לסיומו. תשלום שכר הלימוד עבור התואר השני, לסטודנט שאינו מקבל מלגה מהיחידה האקדמית , יכוסה באמצעות מלגת שכר לימוד מביה”ס לתארים מתקדמים.

ב. ביטוח לאומי

סטודנט בשנה”ל תשע”ו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, ודמי בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה.
דמי הביטוח ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אלייך בדואר, ע”י המוסד לביטוח לאומי.
סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
לשם קבלת הפטור יחזיר הסטודנט למוסד את טופס ההצהרה הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידו.
סטודנט המקבל תגמולים ממשרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי, פטור מהתשלום הנ”ל כסטודנט. יש לדווח על כך ישירות למוסד לביטוח לאומי.

ג. חוב לשכר לימוד

סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד במהלך לימודיו, יחויב בהפרשי הצמדה וריבית. בנוסף, תימנע ממנו הגישה למערכת האינטרנט הטכניונית, עד להסדרת חובו.

ד. חובות קודמים

סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות, יוכל להירשם לטכניון או להרכיב מערכת שעות לימוד רק לאחר שיפרע את החוב. אם בכל זאת יירשם סטודנט חייב לטכניון, יהא הטכניון רשאי להפסיק את לימודיו, או לחדול מלתת לו שירותי לימוד ואישורים, ציונים, תעודות וכיו”ב.