פרק ד’: סטודנטים הלומדים ע”ח מוסדות שונים

1. כל הסטודנטים הלומדים על חשבון המוסדות המפורטים להלן, חייבים למלא כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק ולשלחו אלינו. כאשר הסטודנט יזוכה במלגה מטעם מוסדות אלה, חשבונו לא יחויב בשכ”ל, אולם תחול עליו החובה לשלם את כל התוספות האחרות שהמוסד המממן לא יתחייב לכסות אותן.
סטודנט המקבל מהמוסד המממן התחיבות סמסטריאלית או שנתית, צריך למסרה למחלקת חשבונות סטודנטים עד 06.09.15, על מנת שלא נחייב את חשבונו בתשלום המקדמה.

2. סטודנט שהביא התחייבות המוסד המממן לסמסטר חורף בלבד, מתבקש להביא התחייבות נוספת לסמסטר אביב לפני מועד תשלום המקדמה. בכל מקרה, התחייבות שנתית לא מכסה את סמסטר קיץ. יש להביא התחייבות נפרדת לסמסטר קיץ.

3. כל הסטודנטים חייבים במילוי כתב ההתחייבות לשכר לימוד בנוסף להתחייבות המוסד המממן.

להלן פרוט נוהלי המוסדות השונים:
א. המוסד לביטוח לאומי
סטודנטים הזכאים למלגה מאגף השיקום במוסד לביטוח לאומי, יחויבו בתשלום מקדמת שכר הלימוד. במקביל יעבירו בקשתם למלגה למוסד לביטוח לאומי בצרוף תדפיס ציונים מעודכן. לאחר שמכתב ההתחייבות מטעם המוסד לביטוח לאומי יגיע למחלקת חשבונות סטודנטים, תוחזר להם המקדמה ששלמו בניכוי ההוצאות הנלוות.
ב. בנים ובני זוג של עובדי הטכניון
בנים ובני זוג של עובדים קבועים בטכניון יפנו בשנת הלימודים הראשונה לאגף משאבי אנוש על מנת למלא טופס בקשה לפטור שכר לימוד.
שכר הלימוד אינו פוטר את הסטודנטים מחובת תשלום הוצאות נלוות כגון, דמי חבר באגודת הסטודנטים אגרת שרותי רווחה,אגרת שמירה וקורסי אנגלית ופיזיקה בסיסיים.
גובה הפטור מבוסס על תקופת העבודה של העובד בשנת הלימודים ועל חלקיות המשרה שלו.
סכום הפטור משכר לימוד ייזקף כהכנסה נוספת למשכורת של העובד וינוכה ממנו מס הכנסה בהתאם לחוק.
ג. בני עובדים במוסדות להשכלה גבוהה נכללים בהסדר – האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה, מכון ויצמן, בי”ס להנדסאים שליד הטכניון, מוסד הטכניון.
בני משפחות של עובדי המוסדות הנ”ל ימציאו למחלקת חשבונות סטודנטים אישור מתאים ממחלקת משאבי אנוש של המוסד בו עובדים בעלי הזכאות לפטור.
פטור שכר לימוד אינו פוטר את הסטודנטים מחובת תשלום הוצאות נלוות כגון אגרת שרותי רווחה, דמי חבר באגודת הסטודנטים,אגרת שמירה וקורסי אנגלית ופיזיקה.
גובה הפטור מבוסס על תקופת העבודה של העובד בשנת הלימודים ועל חלקיות המשרה שלו.
סכום הפטור משכר לימוד ייזקף כהכנסה נוספת למשכורת של העובד וינוכה ממנו מס הכנסה בהתאם לחוק.
כל אישור כנ”ל הוא לשנה אחת בלבד. יש להעביר אישור מעודכן כל שנה במהלך חודש אוגוסט שלפני שנת הלימודים. למימון שכר הלימוד לסמסטר קיץ דרוש אישור מיוחד מהמוסד המממן.