פרק ב’: פרטי שכר לימוד

1. שכר לימוד תשע”ו

והלן התעריפים לפי המידע הקיים בידנו היום מחושב לפי מדד יולי 2015

שכר לימוד תשע"ה
שכר לימוד מלא לסטודנט ישראלי שמשלם בעצמו13,781
ש"ח
שכר לימוד מופחת לסטודנט שמשלם בעצמו10,198ש"ח
הוצאות נלוות
אגרת שרותי רווחה
420
ש"ח
אגרת שמירה
310ש"ח
דמי חבר באגודת הסטודנטים
171ש"ח
ביטוח באמצעות אגודת הסטודנטים
29
ש"ח

שכר הלימוד לתייר ללא הוצאות נלוות הוא 12,748 ש”ח.

התשלום לאגודת הסטודנטים כולל תשלום דמי חבר וביטוח תאונות אישיות.
סטודנט אשר אינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים, יודיע על כך מראש ובכתב לאגודת הסטודנטים.

סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר אביב ישלמו עבור הוצאות נלוות:

שכר לימוד תשע"ה - אגרות
אגרת שרותי רווחה 210ש"ח
אגרת שמירה 155ש"ח
דמי חבר באגודת הסטודנטים 86ש"ח
ביטוח באמצעות אגודת הסטודנטים 29ש"ח
סה"כ480ש"ח

2. אפשרויות תשלום שכר לימוד

א. תשלום מראש של מלוא שכר הלימוד עד 13.09.2015
מזכה בהנחה של 2.5% משכר הלימוד. במקרה כזה לא יחולו הפרשי הצמדה נוספים על שכר הלימוד, ואולם אם ישונה בסיס שכר הלימוד במשך השנה, יחויבו הסטודנטים בהפרש שכר הלימוד. סטודנט המעוניין לשלם את מלוא שכר הלימוד כנ”ל, יודיע בכתב למחלקת חשבונות סטודנטים עד 06.09.2015 באמצעות טופס מספר 1 המצ”ב. על סמך הודעתו, הטכניון יגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק ב-13.09.15 את שכר הלימוד בניכוי ההנחה. (ההנחה: 255 ש”ח לשכ”ל רגיל, 345 ש”ח לשכ”ל מלא, ו-319 ש”ח לשכ”ל תייר).
סטודנט חדש, המתחיל את לימודיו בסמסטר אביב, אשר ישלם את מלוא שכ”ל בסמסטר זה עד 14.02.2016 יזוכה בהנחה של 1% משכ”ל של הסמסטר. סטודנט חדש המעוניין בכך, יודיע לנו בכתב באמצעות טופס מס’ 2 המצ”ב עד 07.02.2016.
ביצוע נוהל תשלום מראש מותנה בקבלת תעריפי שכר הלימוד במועד ע”י ממשלת ישראל.
ב. תשלום שכר לימוד בתשלומים
שכר הלימוד יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
חישוב ההצמדה יתחשב בתשלומים שישולמו מעת לעת.

3. מועדי התשלום המשוערים

מועדי התשלום המשוערים
מקדמה לותיקים
לסמסטר חורף
% 50
משכ"ל לסמסטר13.09.2015
תשלום שני
לסמסטר חורף
% 25
משכ"ל לסמסטר15.11.2015
תשלום שלישי
לסמסטר חורף
% 25
משכ"ל לסמסטר14.12.2015
מקדמה לותיקים
לסמסטר אביב
% 50
משכ"ל לסמסטר14.02.2016
תשלום שנילסמסטר אביב
% 25
משכ"ל לסמסטר14.04.2016
תשלום שלישי
לסמסטר אביב
% 25
משכ"ל לסמסטר15.05.2016

כשבועיים לפני כל תשלום תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני ובה יפורטו הסכומים בהם יחויב חשבונך בבנק והתאריך בו יבוצע החיוב. הנך מתבקש לעקוב אחרי הפרסומים ולבדוק את הדואר האלקטרוני שלך לעיתים קרובות.

4. לימודי אנגלית / פיזיקה החייבים בתשלום

סטודנטים אשר רמת הישגיהם באנגלית אינה מספקת,וחייבים בלימודים מוקדמים בקורסים בסיסיים באנגלית יחויבו בתשלום, בנוסף לשכר הלימוד הרגיל. התשלום יבוצע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק.

להלן פרוט הקורסים:

פרוט הקורסים
אנגלית מדעית-1
7.5 %
משכ"ל שנתי מלא
1040 ש"ח
אנגלית מדעית-2
7.5 %
משכ"ל שנתי מלא
1040 ש"ח
השלמות פיזיקה 800 ש"ח

5. רישום מאוחר

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש”ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום.
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף.

6. צילום מחברת בחינה

מחיר לכל מחברת 5 ש”ח.

 

7. אישורים

כל סטודנט יהיה זכאי ל – עד 20 אישורים רשמיים חתומים בחינם במשך שנת הלימודים.
פרוט האישורים:
א. אישור סטודנט בעברית/אנגלית
ב. גיליון ציונים בעברית
ג. אישור שעות שבועיות
ד. תעודת ציונים הכוללת רק ציון סופי בכל מקצוע
ה. תדפיס שכר לימוד/שכר דירה
ו. אישור מגורים במעונות
כל אישור מעל המכסה הנ”ל חייב בתשלום של 35 ש”ח.
ניתן לקבל אישורים אלה במכשיר הציונומט אשר בבנין אולמן.
סטודנט אשר חייב שכר לימוד לא יקבל אישור כל שהוא עד אשר יסדיר את תשלומיו.

8. פיגורים בתשלום

א . שכר לימוד
סטודנט אשר יפגר בתשלום כל שהוא, יחויב בהפרשי הצמדה, ובריבית צמודה של חצי אחוז לחודש לפי מספר ימי הפיגור.
תשלומים שלא במועדים הנקובים בפרק ב’ בסעיף 3 עקב רישום מאוחר, יחויבו בהצמדה ובריבית.
ב . שכר דירה
איחור בתשלום שכר דירה יחייב בריבית של חצי אחוז לחודש.
[jbox color=”blue” shadow=”9] סטודנט אשר חייב שכר לימוד ו/או שכר דירה, לא יוכל להשתמש בשירותים הניתנים באינטרנט עד אשר יסדיר את חובו.
סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות, יוכל להירשם לטכניון או להרכיב מערכת שעות רק לאחר שיפרע את החוב . אם בכל זאת יירשם סטודנט חייב לטכניון, יהא הטכניון רשאי להפסיק את לימודיו, או לחדול מלתת לו שירותי לימוד ואישורים, ציונים, תעודות וכיו”ב.
[/jbox]