פרק א’: נוהלי שכר לימוד

1. שכר לימוד – כללי

שכר הלימוד המלא (ללא הנחת ממשלה) לסטודנט ישראלי המשלם בעצמו במחירי מדד יולי 2015 הוא בסך 13,781 ש”ח.
שכר הלימוד המופחת לסטודנט ישראלי המשלם בעצמו במחירי מדד יולי 2015 הוא בסך 10,198 ש”ח, לפי הודעת המועצה להשכלה גבוהה, והועדה לתכנון ותקצוב.
ההפחתה בשכ”ל תחול על סטודנט לרפואה רק ב – 3 שנות הלימוד הראשונות שלו.

סטודנטים אזרחי חו”ל, או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו שכ”ל הגבוה ב – 25% מהאמור לעיל. (12,748 ש”ח במחירי מדד יולי 2015).

סטודנט שהחל בלימודיו כתייר, יחויב כאמור בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד של סטודנט ישראלי. אם במהלך הלימודים יקבל הסטודנט אזרחות ישראלית, הוא יהיה זכאי לתעריף של סטודנט ישראלי מרגע קבלת האזרחות.
שכ”ל בטכניון הוא סמסטריאלי, ולכן הטכניון גובה כל סמסטר מחצית משכר הלימוד השנתי. הסכומים המופיעים כאן, מתייחסים לשכר הלימוד בלבד (לא כולל הוצאות נלוות).

2. אמצעי תשלום

שכר הלימוד כולל תשלומים נלווים, ושכר הדירה במעונות הטכניון, משולמים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק. כשבועיים לפני כל תשלום שכר לימוד, תשלח הודעה אישית לתא ה- E-MAIL שלך בטכניון (חשבון T2), ובה יפורטו הסכום בו יחויב חשבון הבנק, והתאריך בו יבוצע החיוב. תוכן ההודעה יתעדכן לפי הצורך עד יום ביצוע התשלום.
יש לבדוק במהלך הלימודים שההרשאה לחיוב חשבון בנק תקפה, ולא בוטלה ע”י הבנק.

3. טפסים

עליך לשלוח למחלקת חשבונות סטודנטים את הטפסים הבאים באמצעות הדואר:
א. כתב התחייבות לשכר לימוד – סטודנט חדש חייב לשלוח כתב התחייבות לשכ”ל חתום ע”י שני ערבים שאינם סטודנטים. הערבים יכולים להיות בני משפחה (כולל הורים). הסטודנטים החדשים קבלו את  הטופס יחד עם הודעת הקבלה.
סטודנטים אשר עדיין לא העבירו למשרדנו טופס זה חייבים לעשות זאת בהקדם. כל הסטודנטים חייבים למלא טופס זה. חובה זו חלה גם על כל הסטודנטים אשר לימודיהם ממומנים ע”י המוסדות הבאים: טכניון,מוסדות להשכלה גבוהה, המוסד לביטוח לאומי, תכנית נ.ע.מ., תכנית אופקים, תכנית לפידים, תוכנית מבטים,תוכניות הצטיינות וכו’, וזאת לצורך הבטחת תשלום ההוצאות הנלוות שאינן ממומנות ע”י המוסד המממן, או במידה ובהמשך הלימודים, שכר הלימוד לא ימומן ע”י אותו מוסד.
כתב ההתחייבות תקף לכל שנות הלמוד עד לקבלת התואר. במידה ויחולו שינויים בפרטי הסטודנט או הערבים, יש לדווח על כך למחלקת חשבונות סטודנטים. יש למלא את כל הפרטים בטופס.
ב. כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק – כפי שהוסבר בסעיף 2 בפרק זה, שכר הלימוד ושכר הדירה ייגבו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק.
סטודנטים חדשים קבלו את הטופס יחד עם הודעת הקבלה. ההרשאה הנ”ל אינה מהווה הוראת קבע, ויש בשיטת תשלום זו הזכות לבעל החשבון לבטל את ההרשאה. סטודנטים שעדיין לא העבירו למשרדנו את הטופס החתום, מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
כל הסטודנטים חייבים למלא “כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק”, גם סטודנטים שמוסד כלשהו מממן את לימודיהם, חייבים למלא טופס זה ולשלחו אלינו. ראה הסבר בסעיף הקודם (סעיף א’). כמו כן, הטכניון משתמש בפרטי החשבון, על מנת לזכות את הסטודנטים ישירות לחשבונות הבנק בכל מקרה בו יהיו זכאים להחזרי כספים – יתרות זכות, מילגות וכו’. ניתן להחליף את חשבון הבנק ע”י מילוי טופס הרשאה  חדש והחתמתו בבנק. ניתן להוריד טופס זה באתר.

קיימים בנקים / סניפים ששינו את דרך הקמת ההרשאה לחיוב חשבון בנק – באמצעות טופס פנימי של הבנק, או דרך טופס מקוון באתר האינטרנט של הבנק, ולא באמצעות הטופס המצורף שנשלח אלייך.
במקרה כזה, הינך מתבקש/ת לשלוח לנו כל מסמך אחר שיכין הבנק, או אישור אינטרנטי על הקמת הרשאה.
חשוב להקפיד שיופיעו במסמך הפרטים הבאים:

  • שם הסטודנט/ית
  • מספר תעודת זהות הסטודנט/ית
  • שם הלקוח בבנק
  • במקרים בהם הקמת ההרשאה מתבצעת באתר הבנק באינטרנט, יש להקפיד למלא במספר האסמכתא את מספר הזהות של הסטודנט/ית.
  • מספר המוסד שלנו במרכז הסליקה הינו 01273

ג. תשלום שכ”ל מראש (טופס מספר 1 או 2) – לסטודנטים המעוניינים בתשלום הנ”ל. פרטים בפרק ב  סעיף 2.
הבהרה: סטודנט אשר חשבון שכר הלימוד שלו יזוכה במלגה, ו/או פטור ממוסד כל שהוא, חשבונו בבנק לא יחויב כל עוד המלגה מכסה את הוצאות שכר הלימוד.
שים לב: סטודנט אשר לא ימלא טפסים א’ ו-ב’, כנדרש, יהיה חסום לגישה לאינטרנט בטכניון.

4. רישום לסמסטר

בסוף כל סמסטר עורכת מזכירות לימודי הסמכה רישום מוקדם לסמסטר הבא. רישום זה מהווה קריטריון לקביעת הסטודנטים הפעילים, המתעתדים ללמוד בסמסטר הבא.
משרדנו נוהג לשלוח לסטודנטים שלא בצעו רישום מוקדם שאלון בנושא זה.
סטודנטים שלא בצעו רישום מוקדם, ואולם מתכוונים ללמוד בסמסטר הבא, מתבקשים לענות על שאלון זה בהקדם. השאלון יועבר באינטרנט. על פי הודעתם, יחויבו במקדמת שכר לימוד, והם יוכלו לבצע את הרישום לסמסטר בתקופת השינויים של הסמסטר.

גם אם לא התקבלה הודעה זו, על הסטודנט חלה החובה להודיע לנו על כוונתו ללמוד במקרה של אי השתתפות ברישום המוקדם.

תשלומים שלא במועדים המפורטים בפרק ב’ סעיף 3 , עקב רישום מאוחר, יחויבו בהצמדה וריבית.

סטודנטים חדשים אינם צריכים לדווח למשרדנו על כוונתם להירשם לסמסטר הלימודים הראשון שלהם בטכניון.
סטודנט שלא יירשם לסמסטר ללא אישור חופשה ויבקש לשמור את מקומו בטכניון, יחויב בתשלום 10% משכר הלימוד של הסמסטר, עבור שמירת מקום.

סטודנט שסיים את לימודיו, נרשם לסמסטר הבא ולאחר מכן מבטל את הרישום,יחויב בתשלום שליש המקדמה לאותו סמסטר, בגין רישום מיותר.

כל האמור בסעיף זה מתייחס לכל סמסטר (מלבד קיץ).

5. תשלום שכר לימוד בשלבי גמר

תקופת לימודים נומינלית = 6 סמסטרים בתכנית תלת שנתית, 8 סמסטרים בתכנית 4 שנתית וכו’. במניין זה לא נכללים סמסטרים של חופשות, וסמסטרים של קיץ.

להלן פרוט נוהלי התשלום:
א. סטודנט הלומד לתואר אחד
סטודנט שתקופת לימודיו נמשכת יותר מהתקופה הנומינלית, ישלם שכר לימוד מדורג לפי מס’
נקודות הלימוד לכל סמסטר נוסף, ובנוסף ישלם תוספת של 10% (תקורה) משכר הלימוד של הסמסטר, החל מהסמסטר השני שלאחר תום התקופה הנומינלית. התשלום יבוצע כדלקמן:
1. מס’ נקודות הרישום קטן מ 9.5 נקודות:
א. תשלום מקדמה לסמסטר.
ב. לאחר גמר הרישום, תיערך בדיקה סופית של נק’ הלימוד, ויבוצע תשלום נוסף או זיכוי לפי הצורך.
2. מספר נקודות הרישום גדול מ 9 נקודות:
א. תשלום שכ”ל מלא לסמסטר
ב. לאחר גמר הרישום, תיערך בדיקה סופית של נק’ הלימוד, ויבוצע החזר הכולל הפרשי הצמדה לפי מספר נקודות הרישום, אם הוא קטן מ-18.
3. רישום ל-18 נק’ ומעלה יחייב בשכר לימוד מלא שישולם במועדים הרגילים כמפורט בסעיף 3.
ב. סטודנט הלומד לשניים/שלושה תארים במקביל
1. סטודנט ששלם כבר את מלוא שכר הלימוד שנקבע לו לכל התארים (כמפורט בסעיף 8),ועדיין לא סיים את לימודיו,יהיה זכאי לשכ”ל מדורג לפי נקודות לימוד בסמסטרים הנוספים עד להשלמת כל התארים,ובנוסף ישלם תקורה בגובה 10% משכר הלימוד של הסמסטר, החל מהסמסטר השלישי (הרביעי במקרה של 3 תארים) שלאחר התקופה הנומינלית לתארים אלה.
דוגמא: סטודנט שלומד תואר ראשון 4 שנתי + תואר נוסף תלת שנתי,זכאי לשכ”ל מדורג החל מהסמסטר 12. (8 סמסטרים לתואר הראשון + 3 סמסטרים לתואר הנוסף = התקופה הנומינלית לשני התארים).את התוספת של תקורה בגובה 10% משכר הלימוד לסמסטר, ישלם החל מסמסטר 14 אם ילמד בו.
2. סטודנט שסיים את לימודיו לכל התארים,ועדיין לא שלם את מלוא התשלום עבורם, ישלם את יתרת שכ”ל לפי תעריף מלא (ללא הנחה) לפני אישור גמר לימודים (טופס טיולים).
הערות:
א. התשלומים יבוצעו לפי נתוני הרישום המוקדם.
ב. כל האמור לעיל לא חל על סמסטר קיץ.

ג. סטודנט בוגר הלומד לתואר ראשון נוסף
ישלם שכר לימוד מדורג לפי המתואר בסעיף א .
החיוב בתשלום תקורה חל באותו אופן המתואר בסעיף א בהתייחס לתואר החדש בלבד.

6. לימודים במקביל לתואר ראשון ולתארים מתקדמים

א. סטודנט בלימודי מוסמכים שנרשם לתואר ראשון נוסף במקביל, ישלם את מלוא שכר הלימוד לתואר במוסמכים עד לסיומו, ותוספת של לפחות מחצית שכר הלימוד לתואר הראשון הנוסף.
ב. סטודנט העומד לסיים תואר ראשון וקבל אישור להתחיל בלימודי תואר שני,ישלם את מלוא שכר     הלימוד לתואר הראשון, ויהיה זכאי למלגת שכ”ל מביה”ס לתארים מתקדמים לכיסוי שכר הלימוד לתואר השני בתקופה בה הוא לומד לשני התארים במקביל.

7. לימודים במקביל לשניים ושלושה תארים ראשונים

סטודנט שקיבל אישור ללמוד במקביל לתארים ראשונים נוספים, ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור התואר הראשון, ותוספת של לפחות מחצית שכר לימוד לכל תואר נוסף. (150% שכ”ל לתואר תלת שנתי,200% לתואר ארבע שנתי וכו’).

8. לימודים לתואר נוסף ראשון לסטודנט בוגר הטכניון

סטודנט שסיים תואר ראשון ולאחר מכן החל ללמוד לתואר ראשון נוסף, ישלם תוספת של לפחות מחצית משכר הלימוד עבור התואר הנוסף.

9. פיקדון חיילים משוחררים

סטודנט שקיבל פיקדון חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכ”ל בטכניון. סטודנט המעוניין לשלם בכספי הפיקדון את שכ”ל, יודיע לנו את גובה המענק מעודכן ליום ההודעה, ויקבל מאיתנו שובר מיוחד לתשלום. הסטודנט ישלם את השובר בבנק והסכום יופקד בחשבון הסטודנט בטכניון, ויצבור הפרשי הצמדה. הסטודנט יתחיל בתשלומי שכ”ל כאשר הפיקדון לא יכסה עוד את תשלומי שכ”ל השוטפים. (בכל מקרה יש למלא את הטפסים כמפורט בסעיף 3).

10. ביטוח לאומי

א. סטודנט בשנה”ל תשע”ו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.
ב. דמי הביטוח ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אלייך בדואר, ע”י המוסד לביטוח לאומי.
ג. סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. לשם קבלת הפטור יחזיר הסטודנט למוסד את טופס ההצהרה הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידו.
ד. סטודנט המקבל תגמולים ממשרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי, פטור מהתשלום הנ”ל כסטודנט. יש לדווח על כך ישירות למוסד לביטוח לאומי.

11. עדכון כתובת

ניתן לעדכן את הכתובת, במהלך הלימודים, באמצעות האינטרנט, באתר לימודי הסמכה.